Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo / Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 21. 4. 2023
Rok prijave: 18. 10. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

 

NAMEN RAZPISA 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA 

 • ohranitev in spodbujanje nastanka novih delovnih mest, 
 • financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva, 
 • omogočiti hiter dostop mikro in malim podjetjem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: 
 • ročnosti kredita, 
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, 
 • brez stroškov odobravanja in vodenja, 
 • nižjih zavarovalnih zahtevah.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Finančni instrument mikrokrediti se financira: 

a) v deležu 62,5% iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih, v vlogi upravljalca sklad skladov, upravlja SID Banka in 

b) b) v deležu 37,5%, z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta. 

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 30.000.000 EUR, od tega najmanj 11.500.000 EUR za programsko območje Kohezijske regije Zahodne Slovenije in najmanj 9.200.000 EUR za programsko območje Kohezijske regije Vzhodne Slovenije.

 

KREDITNI POGOJI 

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. 

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. 

Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. 

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita. 

Obrestna mera je 37,5% 6-mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8% p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0%. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita. 

Zavarovanje kredita: 8 menic podjetja. 

Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov vodenja kredita.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo: 

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), 

b) naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), c) stroški materiala in trgovskega blaga, 

d) stroški storitev, 

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oziroma za s.p.-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust), 

f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

 

Splošni in posebni pogoji ter merila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

ROKI PRIJAVE IN ODDAJA VLOG

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada

Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo. 

 

Roki za predložitev vlog Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:

 • 22. 5. 2023 do 14. ure, 
 • 18. 6. 2023 do 14. ure, 
 • 18. 9. 2023 do 14. ure, 
 • 18. 10. 2023 do 14. ure.

 

Sklad bo, najkasneje v roku 45 koledarskih dni od prijavnega roka, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali ne odobritvi mikrokredita.

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe s prilogami. 

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada. 

 

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-74 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na povezavi:  

https://www.podjetniskisklad.si/p7-2023-mikrokrediti/