Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 13. 10. 2023
Rok oddaje: 9. 11. 2023 do 14. ure in 20. 12. 2023 do 14. ure.

PREDMET, NAMEN IN CILJI PRODUKTA KREDITI

Predmet produkta so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

 
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo.

 

Cilji javnega razpisa so:

 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
 • nižji obrestni meri kredita,
 • brez stroškov odobravanja in vodenja,
 • nižjih zavarovalnih zahtevah,
 • ročnosti kredita,
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
 • »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

 

VIRI FINANCIRANJA

Finančni produkt so krediti, ki se financirajo iz namenskega premoženja Sklada.
Skupni razpoložljivi znesek razpisa je v višini 30.000.000 EUR.

KREDITNI POGOJI

Najnižji znesek kredita znaša 15.000,00 EUR, najvišji 100.000,00 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita:

 • za kredite od 15.000 EUR do 50.000 EUR je možna odplačilna doba od 2 do 5 let,
 • za kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR je možna odplačilna doba od 2 do 7 let.

Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Obrestna mera: pogodbena fiksna letna obrestna mera 0,5 % je enaka efektivni obrestni meri.
Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

Zavarovanje kredita:
1) Krediti od 15.000 EUR do 50.000 EUR

 • 8 menic podjetja.

2) Krediti od 50.001 EUR do 100.000 EUR

 • 8 menic podjetja in
 • Osebno poroštvo: 8 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 100.000,00 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme),
b) stroški obratnih sredstev (stroški materiala, trgovskega blaga in storitev),
c) zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške.

ODDAJA VLOG

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.

ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG

Javni razpis ima dva prijavna roka za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:

 • 9. 11. 2023 do 14. ure in
 • 20. 12. 2023 do 14. ure.


Javni razpis bo odprt do 20. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 20. 12. 2023, bo Sklad objavil zaprtje razpisa na internetni strani Slovenskega podjetniškega sklada, zaprtje oznanil na e-portalu Slovenskega podjetniške sklada in objavil zaprtje v prvem možnem Uradnem listu Republike Slovenije.

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN DODATNE INFORMACIJE

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe s prilogami.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu razpisi@podjetniskisklad.si

Dostop do razpisne dokumentacije: