Razpisnik: MGRT
Datum objave: 25. 2. 2022
Rok oddaje: 18.4.2022

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je krepitev obstoječih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture, ter razvojna transformacija degradiranih območij v ekonomsko-poslovno infrastrukturo. Z javnim razpisom bomo naslavljali nadaljnjo specializacijo EPC, z namenom krepitve konkurenčnosti gospodarstva, ter ustvarjanja ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con (v nadaljnjem besedilu: EPC), ki so locirane znotraj degradiranega območja ter ostalih obstoječih EPC ter hkratne izdelave vizije razvoja EPC, vzpostavitve ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrežja (spletna stran EPC) in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij za umestitev v EPC.

Za EPC se šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in/ali gospodarske cone (oznaka namenske rabe prostora: IP in/ali IG), pri čemer mora biti območje, ki je predmet vloge na javni razpis, namenjeno zagotavljanju prostih površin za podjetja. Območje mora biti v prostorskih aktih opredeljeno kot enotna ekonomsko – poslovna ali gospodarska cona. Za EPC se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.

Kot upravičena investicija v EPC se za namen javnega razpisa upošteva investicija v javno gospodarsko infrastrukturo, ki je navedena v Prilogi 5 Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 – ZEN-A,  33/19 – ZEN-B in 199/21 – ZureP-3), in sicer: 

 • prometna infrastruktura (izgradnja cest znotraj EPC ter navezava cest znotraj EPC na dostopno/e cesto/e), 
 • energetska infrastruktura, 
 • komunalna infrastruktura,
 • infrastruktura za telekomunikacije in
 • vodna infrastruktura (samo protipoplavni ukrepi), 

potrebna za delovanje EPC. 

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji javnega razpisa so:

 • vpliv na hitrejši razvoj gospodarstva na regionalni in državni ravni,
 • vpliv na povečanje dodane vrednosti podjetij,
 • vpliv na povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije,
 • transformacija degradiranih območij v EPC,
 • vpliv na ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo,
 • vpliv na ustvarjanje industrijske simbioze znotraj EPC,
 • vpliv na krepitev specializacije posamezne EPC.

 

Kazalniki učinka po tem javnem razpisu so:

 • število podprtih investicijskih projektov EPC,
 • površina urejene / dograjene / razširjene EPC (v ha; najmanj 5 ha).

 

Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:

 • zasedenost novo opremljenih uporabnih površin urejene / dograjene / razširjene EPC s strani mikro, malih in srednjih podjetij (MSP; v % glede na nove uporabne površine).

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije). 

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v poglavju 9 razpisne dokumentacije.

 

Splošni pogoji  in posebni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji in so dostopni tukaj 

 

OBDOBJE PORABE SREDSTEV

Za začetek projekta se šteje datum sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljnjem besedilu: DIIP) s strani pristojnega organa prijavitelja. 

Stroški pripravljalnih del (priprava projektne in investicijske dokumentacije ter nakupi nezazidanih zemljišč, ipd.) so upravičeni od 1. 1. 2021, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi DIIP s strani pristojnega organa.

Preostali stroški so upravičeni od 1. 1. 2022 dalje. 

Skrajni rok za predložitev zadnjega ZZI je v okviru javnega razpisa 31. 3. 2026. 

Dinamika izvajanja posameznega projekta oz. upravičenosti stroškov se določi v pogodbi o sofinanciranju na podlagi podatkov iz vloge prijavitelja.

 

INTENZIVNOST SOFINANCIRANJA

S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinancira do 100 % upravičenih stroškov projekta (nepovratna sredstva) oz. največ 1.300.000,00 EUR (upoštevajoč morebitno finančno vrzel, ki jo mora prijavitelj izračunati ter vključiti v investicijsko dokumentacijo).

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE 

Za razpis sta predvidena dva roka za oddajo vlog:

 • za prvo (1.) odpiranje vlog je rok za oddajo vlog najkasneje dne 18. 4. 2022;
 • za drugo (2.) odpiranje vlog je rok za oddajo vlog najkasneje dne 19. 5. 2023.

Drugo odpiranje bo izvedeno le v primeru, da na prvem odpiranju razpisana nepovratna sredstva za sofinanciranje projektov ne bodo v celoti dodeljena oz. porabljena, skladno z določili te razpisne dokumentacije.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, poglavje 11. 

 

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/. 

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, s pripisom »za Javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture«. 

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom prvega (1.) roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/. 

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/ .

 

Dostop do razpisne dokumentacije je tukaj.