Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 31. 3. 2023
Rok prijave: 26. 4. 2023

 

PREDMET RAZPISA

1. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v programih za predšolske otroke. 

2. Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu, in sicer predvidoma: 

A. Sklop A: 

50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih: 

– v vrtcih, 

– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 

v javnoveljavnem programu za predšolske otroke ali javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja. 

 

B. Sklop B: 

30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih: 

– v vrtcih, 

– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 

v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

 

POGOJI ZA PRIJAVO 

Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na dan vložitve vloge izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14, 64/15 in 23/23).

 

MERILA ZA OCENJEVANJE IN OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA

Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih toliko mest, kolikor jih je predvidenih za opravljanje pripravništva v okviru posameznega sklopa. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po merilih, ki so določeni v besedilu javnega razpisa, lahko najdete tukaj oziroma na spletni strani Uradnega lista

 

MENTOR PRIPRAVNIKA 

Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Izvedba javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. 

Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika v sklopu A za obdobje 6 mesecev je 11.064,00 EUR. 

Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika v sklopu B za obdobje 10 mesecev je 19.279,00 EUR.

V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust).

Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, je 1.131.570,00 EUR. 

Sredstva so predvidena v proračunih Republike Slovenije za leti 2023 in 2024.

 

Pripravnik lahko pripravništvo opravlja tudi v zasebnem zavodu, če se zasebni zavod s tem strinja in izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom in drugimi predpisi ter s tem razpisom. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih zavodih ministrstvo zagotavlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG, NAČIN PREDLOŽITVE IN OPREMLJENOST VLOG 

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – pripravništvo v vrtcih za leto 2023/24«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, do 26. 4. 2023.

Če bo do tega roka v okviru posameznega sklopa prispelo manj ustreznih vlog, kot je razpisanih mest v okviru posameznega sklopa, se bodo upoštevale tudi vloge, oddane kasneje, v tem primeru je vložitev vloge možna do objave obvestila na spletni strani ministrstva o zapolnitvi pripravniških mest posameznega sklopa, vendar najkasneje do 23. 6. 2023, ko izteče skrajni rok za prijavo na razpis.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis, obrazec Prijavnica na razpis pripravniških mest in obrazec Poročilo mentorja o spremljavi pripravništva je na voljo na spletnih straneh ministrstva.

Dostop do razpisne dokumentacije je dosegljiv  tukaj.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (01/400-57-52) oziroma pišete na elektronski naslov kadrisolstvo.mizs@gov.si.