Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 5. 4. 2024
Rok prijave: 16. 5. 2024.

PREDMET RAZPISA

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje pripravniška mesta v vrtcih, ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v programih za predšolske otroke.

Ministrstvo razpisuje pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu, in sicer predvidoma:

A. Sklop A:
50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

  • v vrtcih,
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu za predšolske otroke ali javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.


B. Sklop B:
30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih

  • v vrtcih,
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

 

POGOJI ZA PRIJAVO

Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na dan vložitve vloge izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14, 64/15, 23/23 in 115/23)

Mentor pripravnika

Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor. Ministrstvo bo razporejalo pripravnike izključno v vzgojno-izobraževalne zavode, kjer imajo zaposlenega ustreznega mentorja.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Izvedba javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika v sklopu A za obdobje 6 mesecev je 11.426,00 EUR. Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika v sklopu B za obdobje 10 mesecev je 19.855,00 EUR. V strošek so vključene plače, pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust). Ocenjena višina sredstev, ki jo je ministrstvo namenilo za financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, je 1.166.950,00 EUR.

Pripravnik lahko pripravništvo opravlja tudi v zasebnem zavodu, če se zasebni zavod s tem strinja in izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom in drugimi predpisi ter s tem razpisom. Financiranje opravljanja pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem v zasebnih zavodih ministrstvo zagotavlja v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter v skladu s pogodbo o financiranju.

ROK ZA ODDAJO VLOG, NAČIN PREDLOŽITVE IN OPREMLJENOST VLOG

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – pripravništvo v vrtcih 2024/25«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, do 16. 5. 2024.
Če bo do tega roka v okviru posameznega sklopa prispelo manj ustreznih vlog, kot je razpisanih mest v okviru posameznega sklopa, se bodo upoštevale tudi vloge, oddane kasneje, v tem primeru je vložitev vloge možna do objave obvestila na spletni strani ministrstva o zapolnitvi pripravniških mest posameznega sklopa, vendar najkasneje do 28. 6. 2024, ko izteče skrajni rok za prijavo na razpis.

Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti ali vložena osebno v vložišču ministrstva najkasneje na zadnji dan prijave, tj. 16. 5. 2024, v primeru nezapolnjenih pripravniških mest posameznega sklopa po tem roku pa do objave obvestila o zapolnitvi pripravniških mest, vendar najkasneje 28. 6. 2024.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis, obrazec Prijavnica na razpis pripravniških mest in obrazec Poročilo mentorja o spremljavi pripravništva je na voljo na spletnih straneh ministrstva, https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/javne-objave/ .

Za dodatne informacije lahko pokličete Valerijo Jenko (01/400-57-52) oziroma pišete na elektronski naslov kadrisolstvo.mvi@gov.si.