Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 14. 7. 2023
Rok prijave: 4. 9. 2023 in 6. 11. 2023

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Mikro podjetja, predstavljajo večino vseh podjetij v lesnopredelovalni panogi, ki na eni strani s svojo razpršenostjo prestavljajo pomemben dejavnik razvoja v lokalnih okoljih, po drugi strani pa so ranljiva na zunanje dejavnike npr. epidemijo Covid-19, zato je namen tega javnega razpisa spodbuditi razvoj mikro podjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).
Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikro podjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, ki bo dosežen s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas1 in največ 10 zaposlenimi na dan 31. 8. 2023 s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oziroma pri pristojnem organu) in se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Za opredelitev mikro podjetja in določitev velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

V primeru samostojnih podjetnikov se kot ena zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas. T. i. »popoldanski s.p.« niso upravičeni do prijave po tem razpisu.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po razpisu so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Prilogo I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu: SKD 2008), registrirano dejavnost:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU IN SPLOŠNI POGOJI ZA VLAGATELJE

Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede velikosti, datuma registracije podjetja, števila zaposlenih in pravne oblike).

Vsi ostali pogoji so navedeni v besedilu javnega razpisa.

MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG TER POSTOPEK IN NAČIN IZBORA PROJEKTOV

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom. Za vse pravočasne in popolne vloge za posamezno odpiranje komisija ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi meril, ki so določena v javnem razpisu.

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk (od skupnih 100). Vloga vlagatelja, ki je ocenjena z manj kot 60 točkami, ne more pridobiti sofinancirana in se zavrže.

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.800.000,00 EUR.

OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od datuma oddaje vloge do 15. 11. 2023 za projekte, ki bodo sofinancirani v letu 2023 oziroma do 15. 10. 2024, za projekte, ki bodo sofinancirani v letu 2024.

NAČIN FINANCIRANJA UPRAVIČENIH STROŠKOV IN INTENZIVNOST POMOČI

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis. Preostanek sredstev zagotavljajo upravičenci.
Višina upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 25.000,00 EUR.

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Roka za predložitev vlog sta 4. 9. 2023 in 6. 11. 2023 do 14. ure.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Digitalno podpisana, s strani osebe pooblaščene za zastopanje (izhajajoč iz Poslovnega registra RS), je vloga uradno poslana v obravnavo, vlagatelj pa pridobi evidenčno številko vloge ter elektronsko obvestilo o oddani vlogi.

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

DODATNE INFORMACIJE

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Dostop do besedila razpisa:
•    https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023077.pdf  
•    https://www.podjetniskisklad.si/p4l-spodbude-za-mikro-podjetja-v-lesastvu-23-24/