Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
Datum objave: 18. 2. 2022
Rok oddaje: 6. 4. 2022

(kratica javnega razpisa: JR RRI NOO) (investicija B: »Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji, komponenta 1: »RRI – raziskave, razvoj in inovacije« (C3 K1), 3. razvojno področje: »Pametna trajnostna in vključujoča rast«)

Javni razpis se izvaja v skladu z NOO, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Javni razpis se v NOO umešča na 3. razvojno področje: »Pametna trajnostna in vključujoča rast«, v komponento 1: »RRI – raziskave, razvoj in inovacije«, v okvir investicije B: »Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji«

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisaje spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, zaradi: 

– prenosa raziskovalnih dosežkov za visoko konkurenčno gospodarstvo, višjo kakovost življenja in učinkovito reševanje družbenih izzivov, vključno z zelenim prehodom, 

 spodbuditve zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj ter sodelovanja gospodarstva in razvojnih institucij v podporo gospodarskemu okrevanju po pandemiji COVID-19, povečanja produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva, podpiranja rešitev, ki ne škodujejo bistveno okolju, komercializacije in hitrejšega vstopa z izdelki, procesi ali storitvami na trg, 

– podpiranja rešitev s področja prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaževanja in s področja blažitve podnebnih sprememb. 

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe. Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe. 

 

CILJNE SKUPINE

Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja kot konzorcijski partnerji, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo2 (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv), s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe GBER). Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 45.000.000,00 EUR in sicer v letih:

 • 2023: 8.000.000 EUR
 • 2024: 14.000.000 EUR
 • 2025: 15.000.000 EUR
 • 2026: 8.000.000 EUR

 

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2023, 2024, 2025 in 2026, oziroma traja do porabe sredstev.

V okviru javnega razpisa sta predvideni dve odpiranji: 

 1. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranja v letu 2022 za koriščenje sredstev v proračunskih letih 2023, 2024 in 2025 je 22.500.000,00 EUR. 
 2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 2. odpiranja v letu 2023 za koriščenje sredstev v proračunskih letih 2024, 2025 in 2026 je 22.500.000,00 EUR.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta.
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt.
 • Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt.
 • Skupna vrednost upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev in investicij v neopredmetena sredstva ne sme presegati 30% vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta.
 • Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. Uveljavljajo se v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15% upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

 

INTENZIVNOSTI POMOČI 

Intenzivnosti pomoči  (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj): 

 • velika podjetja: do 25% vrednosti upravičenih stroškov, 
 • srednje velika podjetja: do 35% vrednosti upravičenih stroškov, 
 • mikro in mala podjetja: do 45% vrednosti upravičenih stroškov. 

 

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko podjetje ali malo podjetje ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70% upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk. V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja: 

 • velika podjetja: do 40% vrednosti upravičenih stroškov, 
 • srednje velika podjetja: do 50% vrednosti upravičenih stroškov, 
 • mikro in mala podjetja: do 60% vrednosti upravičenih stroškov. 

Velikost podjetja (in posredno s tem intenzivnost pomoči) se določi v skladu s Prilogo I Uredbe GBER. Pojasnila glede določanja velikosti podjetja se nahajajo v točki 6.4 pojasnil javnega razpisa. 

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS 

Spletna aplikacija javnega razpisa za pripravo in oddajo vlog za 1. odpiranje bo predvidoma odprta 30 delovnih dni po objavi javnega razpisa. Točen datum odprtja spletne aplikacije bo predhodno javno objavljen na spletni strani agencije.

Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni razpis niso upravičen strošek in bremenijo prijavitelja oziroma konzorcij. Podrobnejša navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v točki 10. pojasnil javnega razpis.

Vlogo je potrebno izpolniti in oddati elektronsko prek uporabniškega računa »Moj SPIRIT«, ki je dostopen na spletnem portalu agencije (https://www.spiritslovenia.si/racun/prijava). 

V uporabniški račun »Moj SPIRIT« se je potrebno registrirati skladno z navodili, podanimi na spletnem portalu agencije. Vlogo lahko podpiše le zakoniti zastopnik prijavitelja s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Skrajna roka za oddajo vlog za posamezno odpiranje sta naslednja: 

 • oddaja vlog za 1. odpiranje: 17. 5. 2022, 
 • oddaja vlog za 2. odpiranje: 3. 4. 2023.

 

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: https://www.spiritslovenia.si/razpisi. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in razpisna dokumentacija so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: RRINOO@spiritslovenia.si. 

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: https://www.spiritslovenia.si/ razpisi. 

 

Agencija bo predvidoma organizirala informativne dneve. 

Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo prav tako objavljene na spletnem naslovu: https://www.spiritslovenia.si/razpisi. Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: https://www.spiritslovenia.si/razpisi .

Dostop do javnega razpisa je tukaj.