Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum objave: 2. 12. 2022.
Rok oddaje: 5. 1. 2023

 

PREDMET IN NAMEN RAZPISA

Študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih, dijaških domovih in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo, vpisanih v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: strokovni delavci), in so v študijskem letu 2022-23 vpisani v naslednje študijske programe, ki so navedeni na tej povezavi. 

 

VIŠINA SREDSTEV 

Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov, je 222.000,00 EUR.

Subvencija šolnine za posameznega prejemnika, ki je vpisan v študijski program oziroma program za izpopolnjevanje v skladu s 1. točko razpisa znaša 50 % šolnine tega programa.

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAV, NAČIN PREDLOŽITVE IN OPREMLJENOST PRIJAV 

Prijave se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis študijskih pomoči 2022-23«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 5. 1. 2023.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, prijavni obrazec in vzorec pogodbe o subvencioniranju izobraževanja, je na voljo na tej spletni strani

 

Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič (tel. 01/400-53-27) ali Vido Trilar (tel. 01/400-52-33) ali pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.