Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum  objave: 16. 6. 2023
Rok oddaje: 15. 11. 2023

PREDMET IN NAMEN RAZPISA

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih, dijaških domovih in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo, vpisanih v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: strokovni delavci), in so v študijskem letu 2023–24 vpisani v razpisni dokumentaciji določene študijske programe oziroma program za izpopolnjevanje.

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijava na razpis mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa. Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so zaposleni v skladu s 1. točko tega razpisa,
  • so v študijskem letu 2023–24 vpisani v študijski program oziroma program za izpopolnjevanje iz 1. točke razpisa, s katerim bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju,
  • niso prejeli sredstev za namen financiranja šolnine istega letnika študijskega programa oziroma programa za izpopolnjevanje, za katerega subvencijo kandidirajo na tem razpisu, s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni bila/ne bo financirana v celoti.

 

VIŠINA SREDSTEV

Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov, je 255.000,00 EUR.
Sredstva so predvidena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2024 na ukrepu 3311-11-0025 Podporne aktivnosti, na proračunski postavki 715310 Izobraževanje učiteljev, na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom. Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV, NAČIN PREDLOŽITVE IN OPREMLJENOST PRIJAV

Prijave se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis študijskih pomoči 2023–24«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 15. 11. 2023.
Prijava se šteje za pravočasno, če najkasneje do 15. 11. 2023 prispe v vložišče Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan prijave, tj. 15. 11. 2023.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, obrazec za prijavo in vzorec pogodbe o subvencioniranju izobraževanja, je na voljo na spletni strani ministrstva, rubriko Javne objave

Dostop do razpisa, razpisne dokumentacije in drugih dokumentov se nahaja na spodnjih povezavah:
•    https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/javne-objave/
•    https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-5/

Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič (tel. 01/400-53-27) ali Vido Trilar (tel. 01/400-52-33) ali pišete na elektronski naslov katis.mvi@gov.si.