Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 10. 11. 2023
Rok oddaje: 11. 12. 2023

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je povečati varnost mladih, ki so ranljiva skupina na trgu dela, in sicer z opolnomočenjem in ozaveščanjem z znanji s področja prekarnosti tako mladinskih delavcev kot tudi mladih.
Cilj javnega razpisa je usposobiti in opolnomočiti mlade in mladinske delavce o problematiki prekarnosti preko vzpostavljenega podpornega okolja v mladinskem sektorju.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi in izvajanje pilotnih projektov na lokalni ravni v obeh kohezijskih regijah, kjer se bo mlade v okviru mladinskega dela ozaveščalo o problematiki prekarnosti in pomenu delavskih in socialnih pravic ter se jim nudilo svetovalno pomoč in podporo. Z navedenimi aktivnostmi bo vzpostavljeno nacionalno podporno okolje v mladinskem sektorju, ki bo na voljo mladim, v starosti od 15. do vključno 29. leta, in mladinskim delavcem.

CILJNA SKUPINA JAVNEGA RAZPISA

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in mladinski delavci.
Ciljna skupina sklopa A so mladinski delavci.
Ciljna skupina sklopa B so mladi, ki so na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 5.187.968,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih.
Načrtovana dinamika sofinanciranja po posameznih programskih območjih in proračunskih letih je vezana na potrditev organa upravljanja z odločitvijo o podpori javnemu razpisu.

PREDVIDENI DATUM ZAČETKA IN KONCA OPERACIJE IN ČRPANJA SREDSTEV

Obdobje izvajanja operacije iz sklopa A je od dne 1. 2. 2024 do dne 30. 9. 2026.
Obdobje izvajanja operacije iz sklopa B je od dne 1. 6. 2024 do dne 31. 12. 2026.

VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Javni razpis za sklop A obsega dokumente, ki so navedeni v točki 1 Navodil za prijavo na javni razpis – Sklop A.
Javni razpis za sklop B obsega dokumente, ki so navedeni v točki 1 Navodil za prijavo na javni razpis – Sklop B.

RAZMERJE MED SREDSTVI, DELEŽ PRISPEVKA EU

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko – za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 85,00 %, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike – za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija: 15,00 %.

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko – za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 40,00 %, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike – za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija: 60,00 %.

Delež prispevka EU za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je 85 %.
Delež prispevka EU za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija je 40 %.

Delež sofinanciranja operacije tako znaša 100 %.

NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 11. 12. 2023 do 24. ure.
Vloga se mora vložiti v pisni obliki. Pisna vloga je vloga, ki je natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom.

ROK, V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.

DODATNE INFORMACIJE

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, Urada RS za mladino, Javne objave Urada Republike Slovenije za mladino | GOV.SI.

Za dodatne informacije se lahko med 10. in 11. uro ter 13.30 in 14.30 vsak delovni dan obrnete na Natalijo Ravnikar (tel. 01/400-56-11, natalija.ravnikar@gov.si), pri kateri lahko razpisno dokumentacijo dvignete tudi osebno na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Uradu RS za mladino, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, in sicer po predhodnem dogovoru vsak delovni dan med 10. in 11. uro.

Dostop do razpisa: