Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 11. 3. 2022
Rok oddaje: 8. 4. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po namenih A in B. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.

Pomoč iz tega javnega razpisa se dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

 

VLAGATELJ, UPRAVIČENEC IN PREJEMNIK POMOČI 

Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na širšem območju Republike Slovenije. 

Vlagatelji za namen B so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem območju Republike Slovenije.

Pogoji za pridobitev pomoči so del razpisne dokumentacije.

Vlagatelj mora izpolniti in oddati elektronsko vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa so: 

  • stroški, povezani s prenosom znanja in informiranjem (npr. najemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški za izvedbo aktivnosti); 
  • stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih (npr. stroški udeležbe, stroški publikacij, najemnine za razstavne prostore, potni stroški zaradi udeležbe na organiziranem forumu za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi in potni stroški zaradi udeležbe na tekmovanju, razstavi, sejmu oziroma drugi strokovni prireditvi); 
  • stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o delovanju vlagatelja, proizvajalcih danega proizvoda, pri čemer morajo imeti vsi proizvajalci enake možnosti za predstavitev.

 

Stroški, ki niso upravičeni do povračila, so: 

  • DDV; 
  • stroški pogostitev; 
  • stroški tekočega delovanja društva, združenja, oziroma njihovih zvez; 
  • stroški delovanja, ki jih organizacija opravlja na podlagi predpisov in so že (so)financirani iz javnih virov.

 

RAZPISANA SREDSTVA 

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 54.000 EUR. Od tega za namen A do višine 29.000 EUR in za namen B do višine 25.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za leto 2022, NRP 2330-20-0043 Podpora interesnem povezovanju 2021–2025, Konto 4102. 

 

ZAČETEK VLAGANJA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA 

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. aprila 2022. 

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 8. aprila 2022. 

Vlogo na javni razpis se izpolni in vloži v informacijski sistem Agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom. 

Vlogo vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom ter vloži v elektronski obliki, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram. 

Če vlogo iz tega javnega razpisa vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov. 

Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU 

INFO točka: 

  • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana. 
  • Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 15. ure in petek od 8.30 do 14. ure. 
  • Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

 

Dostop do razpisne dokumentacije je tukaj