Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 24. 3. 2023
Rok prijave: 13. 4. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2023 je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po namenih A in B. 

 

RAZPISANA SREDSTVA 

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša do 54.000 EUR

Od tega za namen A do višine 29.000 EUR in za namen B do višine 25.000 EUR

 

VLAGATELJ, UPRAVIČENEC IN PREJEMNIK POMOČI 

Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na širšem območju Republike Slovenije. 

 

Vlagatelji za namen B so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem območju Republike Slovenije. 

 

ZAČETEK VLAGANJA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA 

Vlaganje vlog na javni razpis začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 13. aprila 2023 do 23.59. 

 

Vlogo na javni razpis se izpolni in vloži v informacijski sistem Agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU 

INFO točka: 

  • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana. 
  • Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 15. ure in petek od 8.30 do 14. ure. 
  • Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.