Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 11. 3. 2022
Rok oddaje: 8. 4. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih. 

 

RAZPISANA SREDSTVA

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 291.000 EUR. Od tega za namen A 150.000 EUR, namen B 106.000 EUR, namen C 25.000 evrov in namen Č 10.000 EUR. 

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 255610 – Podpora strokovnim prireditvam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za leto 2022, NRP 2330-20-0043 Podpora interesnem povezovanju 2021–2025, Konto 4120.

 

ZAČETEK VLAGANJA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. aprila 2022.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

INFO točka: 

  • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana. 
  • Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda 8.30 do 15. ure, petek od 8.30 do 14. ure. 
  • Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

 

Dostop do razpisne dokumentacije je tukaj