Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje: 19. 8. 2022

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehniških smeri v študijskem letu 2022/23 (v nadaljevanju: javni razpis) je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih pedagoških študijskih programih za pridobitev izobrazbe, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja.

 

PREDMET RAZPISA 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: ministrstvo), razpisuje štipendije za študente, ki niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje, v študijskem letu 2022/23 vpisani v: 

A. 

 • 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje dvopredmetni učitelj  – smer fizika, matematika, računalništvo ali tehnika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani; 

B. 

 • 1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje pedagoška matematika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani;
 • 1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna fizika, izobraževalna matematika, izobraževalno računalništvo ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru;

C. 

 • 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje pedagoška fizika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani; 
 • 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje izobraževalna matematika ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

 

CILJ RAZPISA 

Cilj javnega razpisa je dodeliti 50 štipendij, od tega predvidoma: 

 • 7 za vpisane v univerzitetni študijski program prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer matematika, enoviti magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika, ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna matematika (v nadaljevanju besedila: skupina matematika 1), 
 • 7 za magistrski študijski program druge stopnje izobraževalna matematika (v nadaljevanju besedila: skupina matematika 2), 
 • 7 za vpisane v univerzitetni študijski program prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer fizika ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna fizika (v nadaljevanju besedila: skupina fizika 1), 
 • 7 za magistrski študijski program druge stopnje pedagoška fizika (v nadaljevanju besedila: skupina fizika 2), 
 • 14 za vpisane v univerzitetni študijski program prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer računalništvo ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalno računalništvo (v nadaljevanju besedila: skupina računalništvo) in 
 • 4 za vpisane v univerzitetni študijski program prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer tehnika ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna tehnika (v nadaljevanju besedila: skupina tehnika 1), 
 • 4 za magistrski študijski program druge stopnje izobraževalna tehnika (v nadaljevanju besedila: skupina tehnika 2).

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI – POGOJI ZA PRIJAVO 

Prijava na javni razpis mora biti skladna s predmetom in namenom razpisa. Na javni razpis lahko prijavo odda kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 1. bo v študijskem letu 2022/23 prvič vpisan v 1. letnik enega od pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe iz 1. točke tega javnega razpisa, 
 2. ni v delovnem razmerju ali ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje, 
 3. hkrati ne prejema kadrovske štipendije, 
 4. bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

 

VIŠINA SREDSTEV 

Sredstva, namenjena štipendijam, v ocenjeni višini 180.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunih Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (36.000,00 EUR za leto 2022 in 144.000,00 EUR za leto 2023), 1907 – Državne štipendije, štipendije za nadarjene ter nagrade za trajnostni razvoj, na proračunski postavki 221096 – Štipendije za pedagoške poklice, na kontu 4117 Štipendije. 

Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin. 

Štipendija za posameznega kandidata znaša 200,00 EUR mesečno. Štipendija za eno študijsko leto je dvanajstmesečna štipendija.

 

NAČIN IN ROK ODDAJE VLOGE

Prijave se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis štipendije 2022/23«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 19. 8. 2022.
Prijava se šteje za pravočasno, če najkasneje do 19. 8. 2022 prispe v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova  cesta  16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti najkasneje na zadnji dan prijave, tj. 19. 8. 2022.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, obrazec za prijavo na javni razpis in vzorec pogodbe o štipendiranju, je na voljo na spletni strani: https://www. gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/. 

Za dodatne informacije lahko pokličete 01/400-53-27 oziroma pišete na elektronski naslov kadrisolstvo.mizs@gov.si. 

 

Vse ostale informacije in dostop do javnega razpisa najdete tukaj