Razpisovalec: Ministrstvo za solidarno prihodnost
Datum objave: 25. 8. 2023
Rok prijave: 8. 9. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet JR je financiranje storitev v okviru projekta »E-oskrba na daljavo« (v nadaljnjem besedilu: projekt) v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu, prednostno za osebe, ki so bile vključene v operacijo »E-oskrba na domu« (objava dne 28. 1. 2022 v Uradnem listu RS, št. 11/22; v nadaljnjem besedilu: operacija »E-oskrba na domu«) in druge polnoletne osebe, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma so starejše od 65 let in bivajo pretežni del dneva same in niso vključene v celodnevno obliko institucionalne oskrbe.

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

  • zagotoviti neprekinjeno izvajanje storitev za uporabnike operacije »E-oskrba na domu« do uveljavitve sistemske rešitve oziroma do pričetka izvajanja storitev e-oskrbe v skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23; v nadaljnjem besedilu: ZDOsk-1) in skladno s pogoji iz JR omogočiti prejemanje storitev tudi drugim osebam, ki jih potrebujejo;
  • krepiti samostojnost, varnost in višjo kakovost življenja oseb, ki imajo zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti omejeno sposobnost samooskrbe, ne zmorejo v celoti samostojno skrbeti zase oziroma so starejše od 65 let in bivajo pretežni del dneva same;
  • analizirati učinke zadovoljstva uporabnikov oziroma njihovih svojcev s storitvami iz predmetnega JR.


Ključni cilji JR so:

  • zagotavljanje kontinuitete izvajanja storitev e-oskrbe uporabnikom v operaciji »E-oskrba na domu« do izvajanja sistemske ureditve v skladu z ZDOsk-1, – zagotavljanje storitev e-oskrbe tudi osebam, ki izpolnjujejo pogoje tega JR in niso bile vključene v operacijo »E-oskrbe na domu«,
  • ukrepanje v primeru neželenih dogodkov in
  • krepitev uporabe storitev e-oskrbe z namenom deinstitucionalizacije.

 

PRIJAVITELJI

Prijavitelj na JR je lahko ponudnik e-oskrbe, ki ima v skladu s 15.b členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVar-Pre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk 82/23 in 84/23; v nadaljnjem besedilu: ZSV) in 7. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22) pridobljeno dovoljenje za opravljanje socialnega servisa, ki vključuje tudi opravljanje storitev celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma ter poda izjavo, s katero v celoti prevzema odgovornost za neprekinjenost, učinkovitost, kakovost in varnost storitev e-oskrbe, ki jih bo zagotavljal (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj)

Obvezni konzorcijski partner
Prijavitelj se za potrebe kandidiranja in izvajanja vsebin JR poveže v konzorcij, pri čemer je obvezni konzorcijski partner:

  • društvo oziroma zveza društev, ki deluje v skladu Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), in sicer na področju prostovoljskih aktivnosti v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. In 82/15) (v nadaljnjem besedilu: obvezni konzorcijski partner), in na področju starejših, bolnih ali invalidnih oseb ali na področju medgeneracijskega sožitja.

 

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Do storitev iz projekta po tem JR so upravičene osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so polnoletne, živijo doma in niso vključene v celodnevne oblike institucionalnega varstva ter izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih pogojev:
1. osebam je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost ali
2. osebe v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo ali
3. osebe so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogrožene za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljene različnim neželenim dogodkom v okolju ali
4. osebe imajo zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti omejeno sposobnost samooskrbe in bivajo pretežni del dneva same ali
5. osebe so stare 65 let ali več in živijo pretežni del dneva same.
Prednost pri vključitvi v projekt »E-oskrba na daljavo« imajo osebe, ki so bile vključene v operacijo »E-oskrba na domu«. Novi uporabniki se vključujejo v projekt po vrstnem redu prispelih vlog do najkasneje dva meseca pred zaključkom projekta oziroma do porabe predvidenih sredstev po predmetnem JR.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU IN SPLOŠNI POGOJI ZA VLAGATELJE

Vsi ostali pogoji so navedeni v besedilu javnega razpisa.

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za JR znaša največ 4.000.000,00 EUR.

Ministrstvo bo upravičencu dodelilo sredstva za:

  • specifične vrste stroškov;
  • davek na dodano vrednost;
  • stroške zunanjih izvajalcev.

Več v razpisni dokumentaciji.

OBDOBJE, V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od pravnomočnega sklepa o izboru, do 30. 6. 2025. Zadnji račun mora biti oddan najkasneje do 31. 8. 2025.

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Rok za predložitev vlog sta 8. 9. 2023 do 23.59. ure.

Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci ter prilogami in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni s Prilogo 2: Označba prijave, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za »E-oskrba na daljavo««, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za solidarno prihodnost, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.

DODATNE INFORMACIJE

vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti podana v pisni obliki in poslana na elektronski naslov ministrstva: gp.msp@gov.si, s sklicem na številko 1222-172/2023-2720. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani Republike Slovenije: Javne objave Ministrstva za solidarno prihodnost | GOV.SI pod rubriko »Javne objave Ministrstva za solidarno prihodnost« v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo lahko status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se postavljajo do vključno dne 4. 9. 2023.

Dostop do besedila razpisa:
•    https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-projekta-e-oskrba-na-daljavo/