Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 10. 2. 2023
Rok prijave: 31. 12. 2023

 

PREDMET IN NAMEN RAZPISA

Namen finančnega produkta je podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji s predelavo proizvodov kmetijskega gospodarstva oziroma ponudbo dodatnih storitev kmetijskega gospodarstva, pri čemer se aktivnosti prednostno izvajajo z domačo oziroma lokalno delovno silo.

Finančni produkt AGRO DOPOLNILNE je namenjen kmetijskim gospodarstvom na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa imajo prednost območja z nižjo razvitostjo.

 

CILJI PROJEKTA 

Cilji projekta so lahko: 

 • Povečanje količine predelave oziroma trženja proizvodov kmetije (npr. v kg, l, m3 ) na letni ravni, 
 • Zmanjšanje stroškov predelave oziroma trženja na enoto proizvoda (v EUR) na letni ravni, 
 • Povečanje ali izboljšanje storitvenih kapacitet dopolnilne dejavnosti, ki je predmet projekta in se izkaže preko povečanja prihodka iz poslovanja kmetijskega gospodarstva na enoto vloženega dela na 1PDM ali z dodatno zaposlitvijo.

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški projekta so: 

 • Nakup/gradnja/adaptacija in rekonstrukcija objektov 
 • Nova oprema in Rabljena oprema (od 1. 1. 2019 naprej) 
 • Novi delovni stroji in Rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2019 naprej) 
 • Neopredmetena sredstva 
 • Stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20% upravičenega projekta. 

Podrobnejša navodila o stroških projektov, ki so lahko financirana s sredstvi tega finančnega produkta, so zapisana v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je hkrati nosilec kmetijskega gospodarstva. 

Posojilna sredstva tega produkta so namenjena (so)financiranju posameznih naložbenih projektov, s katerimi so doseženi cilji tega javnega razpisa.

 

VIŠINA IN VIR SREDSTEV

Skupni razpisani znesek posojilnega produkta AGRO DOPOLNILNE je 3.000.000 EUR. Razpis je financiran iz virov Sklada, od tega delno iz virov, pridobljenih pri Evropski investicijski banki.

 

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100% upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV.
Delež sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) in/ali EU ne sme presegati 100% upravičenega projekta brez DDV oziroma skupno 12,5 mio EUR.

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 50.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 500.000 EUR. 

Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 50.000 EUR. 

 

POSOJILNI POGOJI 

1. Obrestna mera je lahko: 

 • Fiksna od 1,84% letno do največ 3,67% letno v primeru posojila po shemi de minimis. 
 • Spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,87% letno do največ 2,41% letno v primeru posojila po shemi de minimis. 
 • Končna višina fiksne obrestne mere oziroma pribitka pri spremenljivi obrestni meri je odvisna od Skladove ocene vlagatelja in projekta ter ročnosti vračila posojila. 
 • Vlagatelj v prijavi opredeli zaprošeno vrsto obrestne mere. V primeru dodeljenega posojila izven sheme »de minimis«, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.   
 • V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00%. 
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrača mesečno. 

2. Doba vračanja 

 • Skupna doba vračanja posojila je minimalno 60 in maksimalno 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe. 
 • Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta. 
 • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

 

ODDAJA VLOGE 

1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. 

2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge. 

 

ROK ODDAJE VLOGE 

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 27. 2. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

 

DODATNE INFORMACIJE

Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@ srrs.si 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Dostop do razpisa je na tej povezavi.