Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 13. 10. 2023
Rok oddaje: 17. 5. 2024

Finančni produkt AGRO FI mikro je mikroposojilo, ki je namenjeno majhnim kmetijam in mladim kmetom za naložbe v osnovna sredstva in za financiranje obratnih sredstev, pri čemer se mikroposojilo lahko odobri tudi le za nakup obratnih sredstev.
Namen finančnega produkta je olajšati financiranje tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in razvoja predvsem majhnih kmetij.
Finančni produkt vsebuje elemente državnih pomoči.

VIŠINA IN VIR SREDSTEV

Skupni razpisani znesek finančnega produkta AGRO FI mikro iz vira Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvajanje finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023–2027, je 945.000 EUR, od tega predvidoma 472.500 EUR za ciljno skupino majhne kmetije in 472.500 EUR za ciljno skupino mladi kmeti.
Sklad lahko predvidena razpisana sredstva za posamezno ciljno skupino prilagaja glede na povpraševanje vlagateljev.

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je podpora ciljnim skupinam kmetijskih gospodarstev pri:

 • izboljšanju likvidnosti oziroma tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev, – doseganju večje tržne usmerjenosti in prisotnosti na trgu,
 • izboljšanju konkurenčnosti oziroma zvišanja dodane vrednosti kmetijskih proizvodov,
 • razvoju kmetijskih gospodarstev v povezavi s prehodom v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno kmetijstvo,
 • obnovi proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev, prizadetih zaradi naravnih nesreč (poplava, zemeljski plaz, suša, pozeba in podobno).


Cilji javnega razpisa:

 • ohranitev kmetijske proizvodnje,
 • večja tržna usmerjenost oziroma prisotnost na trgu,
 • večja stroškovna učinkovitost,
 • prehod na trajnostne kmetijske prakse.


Finančni produkt AGRO FI mikro bo omogočil majhnim kmetijam in mladim kmetom lažji dostop do virov financiranja za izboljšanje tekočega poslovanja, doseganja večje tržne usmerjenosti, razvoj kmetijskega gospodarstva in obnovo po naravnih nesrečah. Prednosti finančnega produkta:
•    mikroposojilo v višini od 5000 do 25.000 evrov,
•    brezobrestno mikroposojilo,
•    doba vračanja najmanj 12 in največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe, moratorij na odplačilo glavnice največ 12 mesecev,
•    brez stroškov dodelitve, sklepanja, vodenja ter predčasnega vračila mikroposojila

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAVODILA ZA VLAGATELJA

Sestavni del javnega razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad, ki jih mora vlagatelj upoštevati.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so:

 • povabilo k oddaji vloge,
 • seznam prilog,
 • predloga za poslovno – finančno prilogo,
 • merila za ocenjevanje,
 • vzorec posojilne pogodbe,
 • navodila o pogojih zavarovanja.

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE

Vlogo na razpis je možno oddati v obdobju od 30. 10. 2023 do 17. 5. 2024, oziroma do porabe sredstev.
Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del EPO.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

DODATNE INFORMACIJE

Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si.

Dostop do razpisa: