Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 3. 3. 2023
Rok prijave: 31. 12. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Finančni produkt AGRO PF je po vsebini premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, pri čemer Sklad daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih avtohtonih narodnih skupnostih.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Skupni razpisani znesek posojilnega produkta AGRO PF je 5.000.000 EUR in je financiran iz virov Sklada.

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Finančni produkt je namenjen premagovanju časovnih razlik pri denarnih tokovih kmetij, pri čemer se prednostno podpirajo vlagatelji z izkušnjami pri izvajanju projektov iz nepovratnih virov. 

Finančni produkt AGRO PF je namenjen kmetijam na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa imajo prednost območja z nižjo razvitostjo in območja avtohtonih narodnih skupnosti. 

Posojilna sredstva tega produkta so namenjena pred-financiranju posameznih projektov, s katerimi bodo doseženi cilji, ki so opredeljeni v okviru posameznih programskih usmeritev javnega razpisa oziroma ukrepa, iz katerega izhajajo dodeljena evropska in/ali nacionalna nepovratna sredstva.

 

CILJI PROJEKTA 

Cilji projekta so lahko: 

 • Izvedba projekta na področju povečanja prehranske varnosti
 • Izvedba projekta na področju krepitve tržne usmerjenosti in povečanja konkurenčnosti, s poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji, 
 • Izvedba projekta na področju izboljšanja položaja kmeta v vrednostni verigi, 
 • Izvedba projekta na področju blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, 
 • Izvedba projekta na področju trajnostnega razvoja in učinkovitega gospodarjenja z naravnimi viri oziroma skrbi za okolje, 
 • Izvedba projekta na področju varstva biotske raznovrstnosti, ekosistemov in habitatov, 
 • Izvedba projekta za mlade kmete in spodbujanja razvoja podjetij na podeželju, 
 • Izvedba projekta na področju zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti ter lok. razvoja na podeželskih območjih,
 • Izvedba projekta na področju zdrave, hranljive in trajnostne hrane ter dobrobiti živali. 

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI 

Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

 • kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Upravičena velikost vlagatelja 

 • Mikro, Mala, Srednja, Velika

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00% upravičenih stroškov projekta za pred-financiranje odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. 

Podrobnejša navodila o stroških projektov, ki so lahko financirana s sredstvi tega finančnega produkta, so zapisana v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si. 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 250.000 EUR. V primeru, da vlagatelji pri Skladu hkrati zaprošajo oziroma imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30% upravičenega istega projekta, je najvišja zaprošena vrednost posojila za pred-financiranje največ 450.000 EUR. Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 5.000 EUR.

 

POSOJILNI POGOJI 

 • Obrestna mera je fiksna, na njeno višino pa vpliva lokacija vlagatelja. 
 • Obrestna mera pri posojilu se izračuna kot ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 0,41% letno oziroma pribitek 0,21% letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti. 
 • ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko. 
 • Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči. 
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
 • Skupna doba vračanja posojila je največ 36 mesecev. 
 • Vlagatelj posojilo vrača po vnaprej določeni dinamiki, ki je enaka planu prejema evropskih in/ali nacionalnih nepovratnih sredstev. Vlagatelj opredeli dinamiko prejema evropskih in/ali nacionalnih nepovratnih sredstev v vlogi, in sicer največ 8 mesecev od vložitve zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma izplačilo zadnjega zahtevka ne izvede v treh letih od podpisa pogodbe, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo na dan izteka triletnega obdobja od podpisa pogodbe. V kolikor vlagatelj prejme izplačilo nepovratnih sredstev pred zapadlostjo posameznega obroka, mora prejeta sredstva nameniti za vračilo obroka Skladu, in sicer naslednji delovni dan po prejemu. Vsi roki in zneski obrokov se opredelijo v posojilni pogodbi. 
 • Roki zapadlosti obrokov se z dodatkom k pogodbi lahko spremenijo, ne morejo pa preseči treh let po podpisu pogodbe. Zahtevo za spremembo zapadlosti vlagatelj posreduje Skladu vsaj 15 dni pred zapadlostjo posameznega obroka, pri čemer mora predložiti ustrezna dokazila o spremembi dinamike izplačila evropskih sredstev.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI 

Začetek projekta, ki izhaja iz odločbe oziroma pogodbe o odobritve sredstev, je lahko od 1. 1. 2020 naprej.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

1.Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. 

2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge. 

3. Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53 ali preko elektronske pošte info@srrs.si .

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 20. 3. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad. 

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča: 

 • povabilo k oddaji vloge, 
 • seznam prilog, 
 • predlogo plana likvidnosti, 
 • merila za ocenjevanje, 
 • vzorec pogodbe, 
 • navodila o pogojih zavarovanja. 

 

Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: https://www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf