Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 19. 5. 2023
Rok prijave: 19. 6. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet dvoletnega projektnega razpisa, oznaka JPR-UPR-AO-2024-2025, je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov (avtorskih opusov) na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci, samozaposleni v kulturi, izvedli v obdobju od 2024 do 2025.

Projektni razpis je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti samozaposlenih v kulturi na področju uprizoritvenih umetnosti in zagotavljanju pogojev za njihovo ustvarjalno delo.

Projektni razpis je namenjen izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu.

OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 260.000,00 EUR.

TRAJANJE RAZPISA

Razpis bo trajal od 19. 5. 2023 do 19. 6. 2023.

VSEBINA VLOG (RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

Razpisna dokumentacija obsega:

  • besedilo dvoletnega razpisa, oznaka JPR-UPR-AO-2024-2025,
  • prijavne obrazce (z navedbo prilog).


Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
v celoti izpolnjene prijavne obrazce (št. 1a, 1b in 2) na papirju, obvezne priloge k obrazcu št. 1a glede izpolnjevanja pogojev št. 1 in 6 iz 5. točke razpisnega besedila, vse prijavne obrazce in obvezne priloge tudi na priloženem elektronskem mediju (CD, DVD ali USB pomnilnik) v Wordovi ali Excellovi datoteki (finančna konstrukcija).

INFORMACIJE O RAZPISU

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva za kulturo, v zavihku javne objave, in je dostopna na elektronskem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/ .
Na tem spletnem naslovu so tudi vsi drugi podatki, povezani z razpisom JPR-UPR-AO-2024-2025.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah: