Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 3. 3. 2023
Rok prijave: 31. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet tega javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2023/24, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Programi profesionalnega usposabljanja (v nadaljevanju: programi) so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju.

 

OKVIRNA VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Sredstva, namenjena sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja, v ocenjeni višini 255.000,00 EUR, so predvidena v proračunih Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (10.000,00 EUR za leto 2023 in 245.000,00 EUR za leto 2024), na ukrepu 3311-11-0025 (Podporne aktivnosti), na proračunski postavki 715310 (Izobraževanje učiteljev), na kontu 4133 (Tekoči transferi v javne zavode), 4120 (Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam), 4021 (Posebni material in storitve) in kontu 4135 (Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki). Skrbnik proračunske postavke je dr. Miha Lovšin.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 

Za prijavitelje je potrebno, da izpolnjujejo pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Prijava se izvede z vnosom podatkov v spletni program »Katis – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju« (v nadaljevanju: Katis) in s posredovanjem izpisov iz Katis-a v tiskani obliki. Prijavitelj, ki nima dostopa do Katis-a, za dostop zaprosi preko e-naslova katis.mizs@gov.si. Vnos v Katis in izpis podatkov iz njega je možen od objave do izteka roka za prijavo na ta javni razpis.

 

Rok za oddajo prijave je najkasneje do 31. 3. 2023. Prijava je ustrezna, če je oddana kot izpis iz Katis-a na način, kot je določeno v 5. točki razpisa, v zaprti ovojnici po pošti ali osebno na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24« in nazivom ter polnim naslovom prijavitelja, najkasneje do 31. 3. 2023. Prijava se šteje za pravočasno, če najkasneje do 31. 3. 2023 prispe v vložišče Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijave.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

Razpisna dokumentacija obsega: 

  1. besedilo tega javnega razpisa, 
  2. opredelitev prednostnih tem, 
  3. vzorec obrazca za predstavitev programa, 
  4. metodologijo za izračun cene programov, 
  5. kriterije za izbor in sofinanciranje programov, 
  6. vzorec pogodbe o izvajanju ter 
  7. vzorec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja. 

 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva oziroma tukaj Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24 (gov.si). 

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/400-52-33 ali 01/400-53-27 oziroma pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.