Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Datum objave: 2. 12. 2022.
Rok oddaje: 16. 12. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 2022. 

Cilji javnega razpisa Skladno z Nacionalnim programom športa 2014–2023 želi država prispevati k vplivu velikih med narodnih športnih prireditev na promocijo okolja, v katerem potekajo (lokalne skupnosti, regije, države), in na razvoj turizma ter drugega gospodarstva. 

Prireditve imajo velik pomen za razvoj in negovanje športne kulture, saj lahko pospešujejo motivacijo za šport in športno dejavnost, zato predstavljajo najpomembnejšo obliko promocije športa. 

Nekatere druge oblike promocije športa so še: športni turizem, ki lahko spodbuja k športnemu udejstvovanju, povezanemu z naravnimi danostmi neke turistične destinacije, javno obveščanje v športu – kot pomemben element množičnega komuniciranja in muzejska dejavnost v športu – kot element promocije športa skozi bogato narodno dediščino na tem področju.

 

PREDVIDEN OBSEG JAVNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE 

Višina sredstev, ki bo zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za leto 2022 in bo na razpolago za sofinanciranje organizacije velikih mednarodnih športnih prireditev v letu 2022 je 1.000.000 EUR, in sicer iz PP 710010 Program vrhunskega športa; ukrep 3311-11-0023. 

 

ROK ODDAJE

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 16. 12. 2022.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE  

Vse informacije in razpisna dokumentacija so na voljo na tem spletnem naslovu

Za dodatne informacije lahko vlagatelji pokličejo Marka Rajštra (01/400-57-62).

 

Drugi splošni in posebni pogoji, način financiranja, merila za izbor in ostale informacije so objavljeni na tej spletni strani.