Razpisnik: Ministrstvo za zdravje
Datum objave: 28. 1. 2022
Rok za oddajo: 28. 2. 2022

 

PREDMET RAZPISA IN PODROČJA DEJAVNOSTI

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: projekti). Sofinanciranje projektov italijanske, madžarske in romske narodne skupnosti ni predmet razpisa, kajti njim so namenjeni posebni razpisi in pozivi Ministrstva za kulturo. Izjema so projekti italijanske in madžarske narodne skupnosti, katerih prijavitelji delujejo izven narodnostno mešanega območja in do sredstev iz razpisov Ministrstva za kulturo niso upravičeni.

 

CILJI RAZPISA

 • spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev;
 • ohranjanje kulturne identitete pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;
 • podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni za kulturni razvoj manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev;
 • povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih vsebin;
 • predstavljanje kulture manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev širšemu okolju;
 • vključevanje ustvarjalnosti manjšinskih etničnih skupnosti v slovenski kulturni prostor;
 • razvijanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev.

 

PODROČJE RAZPISA

Področje razpisa je kakovostna kulturna dejavnost manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na nepridobiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Kulturna dejavnost po posameznih področjih obsega zlasti:

 • premierno produkcijo koncertov, gledaliških in plesnih predstav, samostojnih in skupinskih filmskih, literarnih, likovnih in večzvrstnih projektov;
 • mednarodna sodelovanja;
 • izdajo rednih in posebnih publikacij, prve izdaje nosilcev zvoka in slike, izdaje literarnih zbornikov in druge oblike založništva iz področja kulture za potrebe manjšinskih etničnih skupnosti;
 • dejavnosti, namenjene kulturni vzgoji.

 

OKVIRNA VREDNOST RAZPISA

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 143.930,00 EUR.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

 

ROKI RAZPISA

Razpis prične teči 28. 1. 2022. Zaključi se 28. 2. 2022.

 

 

UPRAVIČENE OSEBE

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje.

 

OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022.

 

ODDAJA IN DOSTAVA VLOG

Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 28. 2. 2022 oz. najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oz. datum vročitve  tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

 

Posamezni prijavitelj lahko na ta razpis predloži skupaj največ štiri (4) vloge. Na posamezno področje dejavnosti (glasbena, gledališka, …, večzvrstna) lahko predloži največ dve (2) vlogi. Če bodo prijavitelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija obravnavala tiste, ki jih je prijavitelj prej elektronsko oddal, preostale vloge bodo zavržene s sklepom.

Posamezni  prijavitelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog mora ustrezati pogojem popolne vloge.

 

PRISTOJNI USLUŽBENCI

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta:

 • Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/2410-518;
 • Mag. Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/2410-521.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

 

JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

DOKUMENTACIJA RAZPISA

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.  

Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si ter v aplikaciji za razpise JSKD https://razpisi.jskd.si in obsega:

 • besedilo razpisa;
 • prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjava).