Razpisnik: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
Datum objave: 30. 11. 2022.
Rok oddaje: 15. 1. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Sodelovanje nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: organizacije) z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu.

 

NAMEN RAZPISA

Izbor organizacij, ki bodo sodelovale z Varuhom pri izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu. Organizacije bodo izbrane na javnem razpisu, katerega izvede Varuh, ki bo tudi odločil o izbiri organizacije.

 

ORIENTACIJSKA VREDNOST RAZPISA

Osebe iz organizacij, ki bodo izbrane in bodo z Varuhom opravljale obiske po določbah Opcijskega protokola, bodo dobile povrnjene potne stroške in nagrade po Pravilniku o povračilu stroškov in o nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po določbah Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim in poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 13/17).

 

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PRIJAVITELJI 

Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji in organizacije, ki so pridobile status humanitarne organizacije v Republiki Sloveniji po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št 98/03) in se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj.

Z izbranimi organizacijami bo Varuh sklenil pogodbo o sodelovanju za obdobje do 31. 12. 2026. 

 

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Rok za oddajo pisne prijave je 15. 1. 2023 (kot pravočasne se bodo upoštevale vse prijave, ki jih bo Varuh prejel do vključno 15. 1. 2023). 

 

Prijave morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z navedbo »Za javni razpis-DPM« na naslov: Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana. 

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri. 

Dodatne informacije posreduje Ivan Šelih, namestnik varuha, tel. 01/475-00-50 e-mail: info@varuh-rs.si. 

Razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Varuha človekovih pravic RS

 

Morebitna dodatna vprašanja in odgovori v zvezi s tem razpisom se objavijo na spletni strani Varuha.