Razpisovalec: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Datum objave: 13. 10. 2023
Rok oddaje: 10. 11. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje delovanja SRIP po posameznih prednostnih področjih S5, katerih cilj je nadgradnja delovanja SRIP z osredotočanjem na ključne omogočitvene tehnologije iz tri nivojske prioretizacije S5. Preko okrepljenega sodelovanja deležnikov v SRIP je cilj podpore spodbuditi povečana skupna vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije, razvoj človeških virov, vzpostavljanje novih verig vrednosti v Sloveniji in povečan obseg skupnih nastopov na tujih trgih.

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je skozi nadgradnjo strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP) krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko (v nadaljnjem besedilu: RRI) sodelovanje neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih deležnikov inoviranja v konceptu petorne vijačnice inoviranja), ki delujejo na posameznem področju uporabe Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (v nadaljnjem besedilu: S5), z namenom sistematičnega mreženja med deležniki in krepitvi kompetenc na prednostnih področjih oziroma spodbudi mreženje na podlagi podjetniških iniciativ oziroma potreb uporabe S5, ter povezovanja v mednarodne verige vrednosti (internacionalizacija). S povezovanjem relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo ob doseganju kritične mase za razvojni preboj prispevalo h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.

Cilj javnega razpisa je nadgradnja delovanja SRIP na vseh prednostnih področjih S5, osredotočanje na ključne omogočitvene tehnologije iz trinivojske prioretizacije S5, razvoj človeških virov ter vstop v mednarodna partnerstva, kar ima za posledico povečanje vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije.
Prednostna področja uporabe S5 so:
1) Pametna mesta in skupnosti
2) Horizontalna mreža informacijsko-komunikacijskih tehnologij
3) Zdravje – medicina
4) Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
5) Trajnostna pridelava hrane
6) Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
7) Trajnostni turizem
8) Mobilnost
9) Tovarne prihodnosti
10) Materiali kot končni produkti

Natančna opredelitev prednostnih področij je predstavljena v S5, ki je dosegljiva na sledečem spletnem naslovu: https://evropskasredstva.si/slovenska-strategi-ja-pametne-specializacije/

Aktivnost 1: Strateško povezovanje določeno z jasnimi in merljivimi cilji Cilji iz podmeril: 2.c.1–2.c.6
Rezultat 1: Število aktivnosti sodelovanja, usposabljanja in mreženja (dogodki mreženja, konference in simpoziji, izobraževanja, seminarji in delavnice, sejmi in razstave, druge aktivnosti)
Aktivnost 2: Mednarodno sodelovanje Cilji iz podmeril: 2.c.7 in 2.c.9
Rezultat 2: Število mednarodnih povezav (število članstev v mednarodnih partnerstvih in združenjih in število pričetih mednarodnih projektov članov SRIP iz delovanja SRIP)
Aktivnost 3: Povezovanje deležnikov po horizontalni in vertikalni osi Cilji iz podmeril: 3.b.4–3.b.13
Rezultat 3: Število novih tehnoloških rešitev razvitih v skupnih razvojni projektih, predstavljenih prototipov razvitih v skupnih razvojni projektih, novih produktov razvitih v skupnih razvojni projektih, novih storitev razvitih v skupnih razvojni projektih, novih poslovnih modelov razvitih v skupnih razvojni projektih, elementov novo nastale intelektualne lastnine, novoustanovljenih podjetij članov SRIP, zaposleni v novoustanovljenih podjetij članov SRIP
Aktivnost 4: Ključne omogočitvene tehnologije povezane v vertikalno verigo ali horizontalno mrežo Cilji iz podmerila: 3.e.20
Rezultat 4: Število ključnih omogočitvenih tehnologij povezanih v vertikalno verigo ali horizontalno mrežo s trženim izdelkom, storitvijo ali procesom

REGIJA IZVAJANJA

SRIP, skladno s S5, pokrivajo celotno območje Republike Slovenije, torej tako Vzhodno kot Zahodno kohezijsko regijo. Sredstva dodeljena za posamezno operacijo se bodo uveljavljala po principu pro rata v breme Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije v razmerju 42,98/57,02, in sicer v skladu z izvedbenim načrtom Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

UPRAVIČENCI/CILJNE SKUPINE

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so organizacije, ki so upravljavci inovacijskega grozda. Ciljna skupina javnega razpisa so raziskovalne organizacije skladno s 15. točko 5. člena ZZrID, izobraževalne organizacije, gospodarska združenja in podjetja skladno s 3. členom Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17, 13/18 – ZSInv in 40/23 – ZzrID-A).

VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA JAVNI RAZPIS

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih SRIP, znaša skupaj 9.000.000,00 EUR in sicer.

  • Vzhodna kohezijska regija 3.868.200,00 EUR
  • Zahodna kohezijska regija 5.131.800,00 EUR.

 

INTENZIVNOST DRŽAVNE POMOČI

Intenzivnost državne pomoči je 50 % upravičenega stroška.
Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega SRIP ne sme preseči 900.000,00 EUR v obdobju izvajanja od oddaje vloge do 30. 9. 2026.

VSEBINA IN POPOLNOST VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in eni elektronski kopiji, in če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce, določene v razpisni dokumentaciji.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis odda več vlog.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva http://www.mvzi.gov.si.
Interesenti lahko prevzamejo Razpisno dokumentacijo brezplačno. Kot sestavni del Razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo po elektronskem naslovu gp.mvzi@gov.si s pripisom zadeve: JR SRIP. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na svojih spletnih straneh.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije