Razpisnik: Ministrstvo za zdravje
Datum objave: 18. 11. 2022
Rok oddaje: 5. 12. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet JR je sofinanciranje razvoja nove organizacijske oblike zagotavljanja storitev v institucijah osebam, ki sicer živijo doma, in pri katerih je zaradi posledic poškodb ali bolezni prišlo do upada sposobnosti samooskrbe ter bi po mnenju osebnega ali lečečega zdravnika z začasnim zagotavljanjem obravnave v skladu s predmetnim JR, lahko izboljšale sposobnost samooskrbe in podaljšale bivanje v domačem okolju. 

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

 • testirati in razviti nove mehanizme zagotavljanja zdravstvene nege, delovne terapije, fizioterapije in psihosocialne obravnave (v nadaljnjem besedilu: obravnava) za osebe, ki živijo na domu (niso vključene v institucionalne oblike obravnave) in pri katerih je po neželenem dogodku, poškodbi ali bolezni (padec, stanje po okužbi s covid-19 ipd.) ocenjeno, da imajo potencial krepitve sposobnosti samooskrbe oziroma razvoja kompenzatornih mehanizmov za doseganje višje stopnje samostojnosti ter ponovno bivanje v domačem okolju;
 • spodbujati večjo odpornost zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe, preko razvoja novih mehanizmov obravnave, tudi v primeru kriz, kot je bila epidemija covid-19; 
 • določiti oziroma razviti orodje za oceno samostojnosti oseb, ki prejemajo storitve v skladu s tem JR (v nadaljnjem besedilu: uporabniki); 
 • krepiti aktivno vlogo uporabnikov v procesu obravnave; 
 • prenesti znanja, izkušnje in dobre prakse pri zagotavljanju obravnave za zaposlene v sistemu zdravstva in dolgotrajne oskrbe; 
 • krepiti znanje in usposobljenost izvajalcev neformalne oskrbe; 
 • podpreti procese deinstitucionalizacije. 

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA 

 • določiti metodologijo za oceno samostojnosti uporabnikov, ki se predlaga za spremljanje izidov pri izvajalcih podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in izvajalcih zdraviliške zdravstvene dejavnosti v negovalnih domovih v skladu z ZDOsk; 
 • zagotoviti obravnavo osebam, ki so upravičene do obravnave v skladu s predmetnim JR; 
 • večja samostojnost in večja sposobnost samooskrbe oseb, upravičenih do obravnave v skladu s predmetnim JR; 
 • kompetentnejši izvajalci neformalne oskrbe; 
 • podpora procesom deinstitucionalizacije. 

 

PRIJAVITELJ 

Prijavitelj na JR je lahko dom za starejše, ki v skladu z drugim odstavkom 8. člena ZZDej (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) za svoje uporabnike opravlja zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo ali izvajalec zdraviliške zdravstvene dejavnosti z nastanitvijo v skladu z 19. členom ZZDej v mreži javne zdravstvene službe.

 

CILJNE SKUPINE 

 • osebe, upravičene do obravnave po tem JR; 
 • zaposleni pri upravičencu; 
 • svojci ali druge, za osebe iz prve alineje tega odstavka, pomembne osebe (izvajalci neformalne oskrbe); 
 • zainteresirana strokovna in druga javnost.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale z dne izdaje sklepa o izboru, do 30. 9. 2023. 
Obdobje upravičenosti izdatkov je z dne izdaje sklepa o izboru do 31. 10. 2023 (datum plačila opravljenih storitev/dobavljenega blaga). Zadnji ZzI mora biti oddan najkasneje do 15. 11. 2023. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je z dne izdaje sklepa o izboru do 30. 12. 2023 (datum izplačila iz državnega proračuna). 

 

FINANCIRANJE 

Financiranje JR financira Evropska unija, in sicer iz prednostne osi 16, Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESS. Upravičeni izdatki izbranega projekta so v celoti upravičeni do povračila. Namenska sredstva ESS predstavljajo 100% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.

Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za JR znaša največ 1.500.000,00 EUR.

Sredstva se bodo upravičencem dodelila do porabe sredstev, ki so predmet tega JR, in sicer do največ 375.000,00 EUR na izbranega upravičenca za čas trajanja projekta.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS 

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji JR in z merili za ocenjevanje. Rok za oddajo vlog je 5. 12. 2022 do 23.59.

Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci ter prilogami in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni s Prilogo 2: Označba prijave, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za Razvoj novih organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki zaradi posledic poškodb ali bolezni, potrebujejo začasno obravnavo v instituciji«, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.

 

DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE 

Vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti podana v pisni obliki in poslana na elektronski naslov ministrstva: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 122-18/2022. 

Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani Republike Slovenije GOV.SI pod rubriko »Javne objave Ministrstva za zdravje« v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo lahko status dopolnitve razpisne dokumentacije.
Vprašanja se postavljajo do vključno dne 29. 11. 2022.