Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Datum objave: 9. 6. 2023
Rok prijave: 3. 7. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov investicij občin v obnovo javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitev ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin, katerih sofinanciranje se bo s strani MGTŠ pričelo po podpisu pogodb z izbranimi občinami, pri čemer lahko izbrani prijavitelj upravičene stroške uveljavlja za čas od 1. 1. 2023 dalje, skladno z določili tega javnega razpisa.
V okviru posodobitve zunanje športne površine se upošteva tudi razširitev zunanje športne površine MGTŠ bo sofinanciralo investicije občin, ki sodijo v enega izmed sklopov (in kasneje obrazloženih podsklopov) javnega razpisa:

  • Sklop 1 – Investicije v obnovo javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic.
  • Sklop 2 – Investicije v posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin.

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je zagotoviti kakovostno javno športno infrastrukturo za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito koriščenje in ravnanje z javno športno infrastrukturo, pri čemer javna športna infrastruktura zajema športne objekte in površine za šport v naravi, kot jih podrobneje opredeljuje ta javni razpis.
Cilj javnega razpisa je sofinancirati obnovo javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitev ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin, s čimer bo dosežena športno tehnološka posodobitev obstoječih javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic ter bo povečana kakovost in število javno dostopnih zunanjih športnih površin v urbanem in naravnem okolju skladno z Resolucijo o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14). Cilj je izbrati oziroma sofinancirati okvirno 100 projektov, od tega 60 projektov v okviru Sklopa 1 in 40 projektov v okviru Sklopa 2.

PRIJAVITELJ IN OBLIKE PROJEKTOV

Upravičene prijaviteljice na ta javni razpis so občine.
Občina mora v vlogi na javni razpis pojasniti ali investicija, ki jo prijavlja za sofinanciranje na ta javni razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavljena investicija), zajema celotni projekt ali le del celotnega projekta občine, pri čemer celotni projekt občine pomeni tisto investicijo, ki jo občina skladno z Uredbo UEM umešča v veljavni občinski proračun ali v spremembe proračuna v obdobju, kot ga določa ta  javni razpis (v nadaljnjem besedilu: projekt občine).
Na javni razpis za sofinanciranje investicij iz Sklopa 1 se lahko prijavijo občine, ki so lastnice javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic, katerih obnovo kot prijavljeno investicijo prijavljajo na predmetni javni razpis.
Glede na vrednost prijavljene investicije občina na prijavnem obrazcu ustrezno označi podsklop A), B) ali C).
Občine lahko na Sklop 1 oddajo največ eno vlogo. Za Mestne občine velja izjema, da lahko na Sklop 1 prijavijo največ dve vlogi.

VIŠINA SREDSTEV IN VIŠINA TER INTENZIVNOST SOFINANCIRANJA IZBRANIH PRIJAVLJENIH INVESTICIJ

Višina sredstev, ki jih MGTŠ namenja za sofinanciranje investicij skladno s tem javnim razpisom, je do 10.864.414 EUR.
Razpisana sredstva so na voljo samo v proračunskem letu 2023 iz česar sledi, da je obdobje javnih izdatkov oziroma skrajni rok, do katerega lahko MGTŠ občinam prijaviteljicam izplačuje zahtevke za sofinanciranje upravičenih stroškov po tem javnem razpisu do najkasneje 31. 12. 2023.
Intenzivnost sofinanciranja znaša do 100 % upravičenih stroškov.

Sklop 1
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij iz Sklopa 1 za leto 2023 znaša 8.000.000 EUR. MGTŠ bo sofinanciralo prijavljene investicije po naslednjih podsklopih:

  • Pri podsklopu A), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 500.000 EUR brez DDV: Izbranih bo predvidoma 20 prijavljenih investicij, ki bodo sofinancirane v višini do 250.000 EUR.
  • Pri podsklopu B), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 200.000 EUR in ne presega vrednosti do vključno 500.000,00 EUR brez DDV: Izbranih bo predvidoma 20 prijavljenih investicij, ki bodo sofinancirane v višini do 100.000 EUR.
  • Pri podsklopu C), kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije najmanj 75.000 EUR in ne presega vrednosti do vključno 200.000 EUR brez DDV: Izbranih bo predvidoma 20 prijavljenih investicij, ki bodo sofinancirane v višini do 50.000 EUR.


Sklop 2
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij iz Sklopa 2 za leto 2023 znaša 2.864.414 EUR. MGTŠ bo sofinanciralo prijavljene investicije po naslednjih podsklopih:

  • Pri podsklopu A), kjer je načrtovana vrednost investicije višja od 200.000 EUR brez DDV: Izbranih bo predvidoma 20 prijavljenih investicij, ki bodo sofinancirane v višini do 100.000 EUR.
  • Pri podsklopu B), kjer je načrtovana vrednost investicije najmanj 75.000 EUR in ne presega vrednosti do vključno 200.000 EUR brez DDV: Izbranih bo predvidoma 20 prijavljenih investicij, ki bodo sofinancirane v višini do 43.220,70 EUR.

 

UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI

Maksimalna višina sofinanciranja upravičenih stroškov izbrane prijavljene investicije bo določena s pogodbo o sofinanciranju.
Obdobje, ko lahko občini prijaviteljici nastanejo upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja Sklopa 1 (točka 8.1.) in Sklopa 2 (točka 8.2), je od 1. 1. 2023 pa do najkasneje 22. 11. 2023.
Upravičeni stroški za ukrep 1  in 2  so navedeni v razpisni dokumentaciji.

NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNI ROK

Rok za prijavo na razpis je 3. 7. 2023. Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti predložena v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani opremljen z ustreznim napisom:
Sklop 1:

  • »Ne odpiraj Sklop 1; (4110-49/2023) – Prioritetna prijavljena investicija«
  • »Ne odpiraj Sklop 1; (4110-49/2023) – Druga prijavljena investicija«
Sklop 2:
  • »Ne odpiraj Sklop 2; (4110-49/2023)«

Na ovitku mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi s prijavo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgts@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu ministrstva, pod rubriko Javne objave.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani ministrstva, pod rubriko Javne objave.

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana pod rubriko Javne objave.
Dostop do razpisa, razpisne dokumentacije in drugih dokumentov se nahaja na spodnjih povezavah:
•    https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/
•    https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-sofinanciranja-investicij-v-obnovo-vecnamenskih-sportnih-dvoran-ali-telovadnic-in-posodobitve-ali-vzpostavitve-novih-zunanjih-sportnih-povrsin-v-letu-2023dodaj-javna-objava/