Razpisnik: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Datum objave: 11. 3. 2022
Rok oddaje: 15. 4. 2022

 

Javni razpis za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih (operacija »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini) (v nadaljevanju: JR3-FRANKFURT-P-2022) 

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi 3: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe 3.2: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja 3.2.1: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tujih jezikih. 

Namen javnega razpisa je krepitev prepoznavnosti, ugleda in dostopnosti slovenske literature v tujini; promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev doma in v tujini; podpora prevajalcem; večja izvozna intenzivnost podjetij; povečevanje dodane vrednosti proizvodov in storitev ter pomoč podjetjem pri vstopu na tuje trge skozi vzpostavljanje poslovnih partnerstev med imetniki avtorskih pravic in tujimi založniki. 

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA 

Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo vsaj 40 projektov za izdajo prevodov del slovenskih avtorjev v tujih jezikih. 

JAK bo subvencije na področju tega javnega razpisa dodeljevala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami: 

 • prevajanje in izdajanje kakovostnih izvirnih slovenskih knjižnih del v tujih jezikih; 
 • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini; 
 • večanje vidnosti in ugleda slovenske literature in humanistike v mednarodnem prostoru; 
 • podpora prevajalcem iz slovenščine v tuje jezike. 

 

OBDOBJE DODELJEVANJA SUBVENCIJ 

Izbranim prijaviteljem bodo dodeljene subvencije za izdajo prevodov v tuje jezike, ki bodo izdani najkasneje do 31. 12. 2022.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma izdaje odločbe o izboru do 31. 3. 2023.

Sredstva, dodeljena v okviru tega javnega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2022 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter pogodba o sofinanciranju.

 

PRIJAVITELJI 

Na razpise za dodelitev subvencij za izdajo prevodov se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) s sedežem izven programskega območja KRVS in KRZS, vendar v Evropski Uniji.


OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 215.939,20 EUR. Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunsko leto 2022.

Obdobje upravičenosti izdatkov izbranega prijavitelja (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od datuma izdaje odločbe o izboru do 31. 12. 2022. 

 

RAZPISNI ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG 

Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih, datirana in podpisana ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Dokumentacija javnega razpisa (JR3-FRANKFURT-P-2022) je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. 

Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v elektronski in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. 

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki (sken podpisanega in žigosanega prijavnega obrazca z vsemi obveznimi prilogami ter prijavni obrazec v word obliki) na naslov (katja.urbanija@jakrs.si) in natisnjeni obliki s priporočeno pošto. 

 

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 15. 4. 2022.

 

DOKUMENTACIJA JAVNEGA RAZPISA 

Dokumentacija javnega razpisa obsega: 

 • besedilo javnega razpisa (JR3-FRANKFURT-P-2022), 
 • prijavni obrazec (slovenski ali angleški). Dokumentacija javnega razpisa (kratka oznaka) je na voljo na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/ javni-razpisi-in-pozivi/. 

 

Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa: 

 • prijavni obrazec (JR3-FRANKFURT-P-2022) z obveznimi prilogami: 
 • pismo o nameri ali pogodba med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala prijavljeno delo v nemščini, francoščini ali angleščini, s predvidenim datumom izida, ki je najpozneje do 31. 12. 2022; 
 • dokazilo o urejenih avtorskih pravicah 
 • pogodba o odkupu avtorskih pravic; 
 • izjavo prijavitelja, ki vsebuje podatke o številu zaposlenih, letnem prometu in bilančni vsoti za zadnji dve leti, – izjavo prijavitelja, da ni podjetje v težavah glede na osemnajsto točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014, 
 • dokazilo pristojnega organa o poravnanih vseh zapadlih davkih in prispevkih v državi sedeža prijavitelja.

 

DODATNE INFORMACIJE

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila: informacije lahko dobite na spletni strani JAK www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki: Katja Urbanija, e-pošta: katja.urbanija(at)jakrs.si, tel.: +386(0)1/320-28-30

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj