Razpisnik: Ministrstvo za zunanje zadeve
Datum objave: 2. 12. 2022.
Rok oddaje: 18. 1. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS) in humanitarne pomoči (HP) ter ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve zmogljivosti nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki jih bodo izvajale nevladne organizacije (NVO), registrirane v Republiki Sloveniji.

Cilj MRS je prispevati k odpravi revščine, zmanjšanju neenakosti in pospeševanju trajnostnega razvoja na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v partnerskih državah. RS z MRS prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in uresničevanje trajnostnega razvoja. 

Cilj HP je reševanje človeških življenj, preprečevanje in lajšanje človeškega trpljenja ter ohranjanje človekovega dostojanstva. RS podpira aktivnosti za preprečevanje in zgodnje napovedovanje humanitarnih katastrof ter krepitev odpornosti in zmogljivosti za zagotavljanje učinkovitega odziva nanje ter aktivnosti v povezavi z rehabilitacijo in obnovo po krizah. Prijavitelji morajo poleg mednarodnih in nacionalnih načel HP upoštevati tudi vidik preprečevanja nasilja zaradi spola v izrednih razmerah in vidik odzivanja na tako nasilje.

V izvajanje projektov v partnerskih državah mora prijavitelj na primeren in učinkovit način vključiti najmanj 1 lokalnega partnerja.

 

Predmet javnega razpisa je razdeljen v 7 sklopov: 

Sklop A: Razvojni projekti na zahodnem Balkanu. Razpisuje se do 6 projektov v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Severni Makedoniji in Srbiji.

Sklop B: Humanitarni projekti v Podsaharski Afriki. Razpisuje se do 3 projekte v državah prejemnicah uradne razvojne pomoči po seznamu OECD DAC3 v Podsaharski Afriki.

Sklop C: Humanitarni projekti na Bližnjem vzhodu. Razpisuje se do 2 projekta v državah prejemnicah uradne razvojne pomoči po seznamu OECD DAC6 v naslednjih državah na področju Bližnjega vzhoda: Irak, Jordanija, Libanon, Palestina, Sirija, Jemen, v katerih deluje Generalni direktorat za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO).

Sklop D: Projekt »Naše pravice« – izobraževanje otrok o njihovih pravicah. Razpisujeta se do 2 projekta, od tega 1 projekt v državah Zahodnega Balkana in 1 projekt v državah Severne Afrike. Pri vsakem projektu se lahko izvajanje projekta organizira v več državah iste regije.

Sklop E: Ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči v Republiki Sloveniji. Razpisuje se do 1 projekt v Republiki Sloveniji. 

Sklop F: Zagovorništvo in krepitev zmogljivosti NVO. Razpisuje se do 1 projekt, ki se izvaja v Republiki Sloveniji.

Sklop G: Globalno učenje. Razpisuje se do 1 projekt, ki se izvaja v Republiki Sloveniji.

Prijavitelji morajo pred prijavo projekta preveriti, če varnostne razmere dopuščajo prisotnost in aktivnosti v posamezni državi.

 

OKVIRNA VIŠINA FINANČNIH SREDSTEV 

Ministrstvo za financiranje v obdobju od 2023 do 2025 namenja do 3.160.000 EUR po naslednjih sklopih: 

Sklop A: Ministrstvo financira do 6 projektov na Zahodnem Balkanu v skupni vrednosti do 1.060.000 EUR, in sicer 1 projekt v skupni vrednosti do 240.000 EUR v Črni gori, 1 projekt v skupni vrednosti do 240.000 EUR v Severni Makedoniji in po 1 projekt v vrednosti do 145.000 EUR v vsaki od preostalih držav Zahodnega Balkana.

Sklop B: Ministrstvo financira do 3 projekte v Podsaharski Afriki v skupni vrednosti do 1.230.000 EUR, in sicer za posamezen projekt v skupni višini do 410.000 EUR.

Sklop C: Ministrstvo financira do 2 projekta na Bližnjem Vzhodu v skupni vrednosti do 510.000 EUR, in sicer za posamezen projekt v skupni višini do 255.000 EUR.

Sklop D: Ministrstvo financira do 2 projekta Naše pravice, in sicer 1 projekt v državah Zahodnega Balkana in 1 projekt v državah Severne Afrike v skupni vrednosti do 90.000 EUR.

Sklop E: Ministrstvo financira do 1 projekt ozaveščanja javnosti, ki se izvaja v Republiki Sloveniji, v skupni vrednosti do 120.000 EUR.

Sklop F: Ministrstvo financira do 1 projekt zagovorništva in krepitve zmogljivosti NVO, ki se izvaja v Republiki Sloveniji, v skupni vrednosti do 90.000 EUR.

Sklop G: Ministrstvo financira do 1 projekt globalnega učenja, ki se izvaja v Republiki Sloveniji, v skupni vrednosti do 60.000 EUR.

 

Obdobje izvajanja projektov je od 1. 4. 2023 do 15. 10. 2025. Zadnji dan za predložitev končnega poročila skupaj z zahtevkom za izplačilo je 30. 10. 2025. Ministrstvo pri vseh razpisanih sklopih spodbuja prijavitelje k iskanju dodatnih virov financiranja.

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE, NAČIN PREDLOŽITVE 

Vloga se šteje za pravočasno, če jo prijavitelj odda do vključno 18. 1. 2023 s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Prijavitelj lahko odda vlogo osebno v glavni pisarni ministrstva, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga, poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno zadnji dan roka (žig pošte ali drugega pooblaščenega subjekta 18. 1. 2023). Vloga, ki ne bo oddana pravočasno, bo prijavitelju vrnjena neodprta.

Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je dostopna na tej spletni strani. Dokumentacija se lahko pridobi v tiskani obliki na naslovu Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med 10. in 14. uro ob predhodnem naročilu na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si. 12. 

 

Dodatna pojasnila: prijavitelj lahko v zvezi s pripravo vloge zaprosi za dodatna pojasnila na elektronskem naslovu razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 13. 1. 2023. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja bodo skupaj z odgovori objavljena na spletni strani ministrstva, pri čemer podatek o avtorju vprašanja ne bo objavljen.

 

Drugi splošni in posebni pogoji, način financiranja, merila za izbor in ostale informacije so objavljeni na tej spletni strani.