Razpisovalec: Ministrstvo za javno upravo
Datum objave: 24. 3. 2023
Rok prijave: 15. 5. 2023, 12. 2. 2024 in 12. 2. 2025

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij, ki bodo (i) spodbudili udeležbo ljudi v posvetovalnih procesih in procesih soodločanja, (ii) krepili kompetence zaposlenih in prostovoljcev v nevladnih organizacijah na področju zagovorništva in (iii) okrepili družbeni prispevek nevladnih organizacij na področjih demokratičnega delovanja, dobrega upravljanja, transparentnosti in nadzora oblasti ter aktivnega državljanstva.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Sklop A: Sofinanciranje pilotnih projektov spodbujanja udeležbe državljanov in občanov v procese priprave predpisov na lokalni (A1) ali nacionalni ravni (A2).

 • sofinanciranje izvedbe lokalnih (A1) in nacionalnih posvetovalnih eksperimentov/procesov (A2) na razvojnih področjih Strategije razvoja Slovenije 2023 kot so:

        – kakovostno življenje za vse s poudarkom na dolgotrajni oskrbi in dostojnem delu, 
        – nizkoogljično krožno gospodarstvo, 
        – trajnostno upravljanje naravnih virov, 
        – dostopno javno zdravje, 
        – medijski prostor in kultura.

Sklop B: Sofinanciranje razvoja, nadgradnje in razširjanja digitalnih rešitev za krepitev demokracije

 • sofinanciranje razvoja, nadgradnje in razširjanja uporabe digitalnih rešitev (spletna orodja, mobilne aplikacije) za spodbujanje sodelovanja državljanov in občanov v procesih priprave predpisov, spodbujanje sodelovanja med državljani in občani ter odločevalci, spodbujanje transparentnosti in odprtosti delovanja oblasti.

Sklop C: Sofinanciranje vključevanja zaposlenih in prostovoljcev v usposabljanja za krepitev zagovorniške vloge nevladnih organizacij

 • sofinanciranje krepitve znanj, spretnosti in kompetenc zaposlenih in prostovoljcev za krepitev zagovorniške vloge nevladnih organizacij.

Sklop D: Sofinanciranje celovitih projektov nevladnih organizacij za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na lokalni (D1) ali nacionalni ravni (D2)

 • sofinanciranje celovitih projektov nevladnih organizacij za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na lokalni (D1 – sklop A1 + sklop B + sklop C) ali nacionalni ravni (D2 – sklop A2 + sklop B + sklop C).

Sklop E: Financiranje programov nevladnih organizacij za razvoj demokracije, krepitev dobrega upravljanja, transparentnosti oblasti ter spodbujanje aktivnega državljanstva (E1, E2) 

 • sofinanciranje 4-letnih programov (i) manj oziroma srednje (E1)9 in (ii) dobro razvitih nevladnih organizacij (E2)10, ki delujejo na področju varstva in razvoja demokracije, transparentnosti in aktivnega državljanstva.

   

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med seboj razlikujejo glede na sklop javnega razpisa.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE IN OBDOBJE PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za dodelitev na predmetnem javnem razpisu znaša 10.645.000,00 EUR. 

V okviru javnega razpisa je za sklope A (A1 in A2), B, C in D (D1 in D2) predvidenih več odpiranj.

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV 

Najvišja vrednost zaprošenih sredstev za sofinanciranje projektov oziroma programov: 

Sklop A: 

 • najvišji možni zaprošeni znesek za sofinanciranje izvedbe lokalnih (A1) posvetovalnih eksperimentov/ procesov znaša 45.000,00 EUR. 
 • najvišji možni zaprošeni znesek za sofinanciranje izvedbe nacionalnih (A2) posvetovalnih eksperimentov/procesov znaša 112.000,00 EUR. 

Sklop B: 

 • najvišji možni zaprošeni znesek za sofinanciranje razvoja, nadgradnje in razširjanja digitalnih rešitev znaša 45.000,00 EUR.

Sklop C: 

 • najvišji možni zaprošeni znesek za sofinanciranje vključevanja zaposlenih in prostovoljcev, ki delujejo v nevladnih organizacijah v usposabljanja znaša 20.000,00 EUR. 

Sklop D: 

 • najvišji možni zaprošeni znesek za sofinanciranje celovitih projektov na lokalni ravni (D1) znaša 110.000,00 EUR. 
 • najvišji možni zaprošeni znesek za sofinanciranje celovitih projektov na nacionalni ravni (D2) znaša 177.000,00 EUR. 

Sklop E: 

 • najvišji možni zaprošeni znesek za sofinanciranje programov manj oziroma srednje razvitih nevladnih organizacij (E1) znaša 180.000,00 EUR. 
 • najvišji možni zaprošeni znesek za sofinanciranje programov dobro razvitih nevladnih organizacij (E2) znaša 300.000,00 EUR.

TRAJANJE PROJEKTOV OZIROMA PROGRAMOV 

Trajanje projektov oziroma programov je omejeno na: 

 • na sklopu A (A1 in A2): najmanj 12 in največ 24 mesecev 
 • na sklopu B: najmanj 12 in največ 24 mesecev 
 • na sklopu C: najmanj 12 in največ 24 mesecev 
 • na sklopu D (D1 in D2): najmanj 12 in največ 24 mesecev 
 • na sklopu E (E1 in E2): sofinancira se 48 mesecev izvajanja programa.

ROKI IN NAČIN ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS

 1. rok oddaje 15. 5. 2023 za sklope A1, A2, B, C, D1, D2, E1, E2
 2. rok oddaje od 1.10. 2023 do 12. 2. 2024 za sklope A1, A2, B, C, D1, D2
 3. rok oddaje od 1. 10. 2024 do 12. 2. 2025 za sklope A1, A2, B, C, D1, D2

Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge, obrazce in podatke, ki so določeni v besedilu javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji, za sklop, na katerega se oddaja. 

V vlogi je potrebno na e-nosilcu podatkov (USB ključku ipd.) v obliki, ki omogoča spreminjanje (npr. doc), posredovati tudi izpolnjena obrazca: Prijavnica in Finančni načrt. 

Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku in natipkana. Prijavitelji vlogo na javni razpis oddajo izključno po pošti, s priporočeno poštno pošiljko, na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana ali jo predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21 (5. nadstropje), 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro, do dneva, določenega kot vsakokratni rok za oddajo prijav. Iz pošiljke mora biti jasno razviden točen datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge.

 

VSEBINA IN NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOG 

V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in podpisani ter priloženi k vlogi. Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije, pridobi prijavitelj sam.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-za-krepitev-aktivnih-drzavljanskih-pravic-in-opolnomocenje-nvo-na-tem-podrocju/  ali na e-naslovu polona.sega@gov.si. 

 

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju« (Polona Šega). 

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.

Ministrstvo bo organiziralo informativne delavnice za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnic bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva.

 

Vsaka morebitna sprememba razpisne dokumentacije bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva.