Razpisovalec: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva
Datum objave: 27. 1. 2023
Rok prijave: 26. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanjem besedilu: nagrade).

 

SPLOŠNO O NAGRADAH 

Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli. 

Nagrade se podelijo za izjemne dosežke in za življenjsko delo. 

 

POGOJI ZA PODELITEV 

Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina posameznikov (v nadaljnjem besedilu: skupina), zavod ali druga organizacija s področja vzgoje oziroma izobraževanja: predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v zamejstvu ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu, oziroma drugega področja vzgoje in izobraževanja. 
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval(-a) najmanj 30 let. 
Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi isto vrsto nagrade samo enkrat. 
Oseba, ki je bila že nagrajena za izjemne dosežke kot član skupine, je lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar le za življenjsko delo. 
Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo.

 

PREDLAGATELJ 

Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. 
Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Predlagatelj ne more predlagati sebe oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem deluje.

 

POSTOPEK 

Postopek izbire kandidatov za nagrade bo potekal v skladu s pravilnikom o delu odbora. Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 5 za življenjsko delo

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO NA RAZPIS 

Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  oziroma v Uradnem listu RS št. 11/2023, na straneh 142 in 143.  

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije dobite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), tel. 01/400-53-70, e-pošta: rosanda. lenart@gov.si. 

 

ROK PRIJAVE IN VLOGA

Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za nagrade na področju šolstva«. 

Obravnavani bodo predlogi, ki bodo ne glede na način dostave v glavno pisarno ministrstva prispeli do petka, 26. 5. 2023 do 13. ure.