Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 6. 10. 2023
Rok oddaje: 31. 12. 2024

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore iz naslova podintervencije Izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023.  

NAMEN PODPORE

Namen podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij je izvedba usposabljanj, namenjene udeležencem, ki se v skladu z uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali za leto 2023, udeležijo usposabljanja s področja intervencije dobrobit živali.

RAZPISANA SREDSTVA PO SKLOPIH

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 285.000,00 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP za leto 2024, in sicer:

  • 96.615,00 EUR iz proračunske postavke 221064 – Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP – EU,
  • 188.385,00 EUR iz proračunske postavke 221065 – Skupni strateški načrt 2023-2027 – EKSRP – slovenska udeležba.

Delež sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 33,9 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 66,1 %.

OBDOBJE VLAGANJA VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Oddaja vlog na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku deset dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani skupne kmetijske politike .

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Do financiranja so upravičeni programi usposabljanja, ki se bodo izvajali od izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zahtevka.

POGOJI OB ODDAJI VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Vlagatelj mora ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati pogoje iz 1. do 6. točke prvega odstavka 9. člena uredbe o skupnih določbah.

INFORMACIJE O RAZPISU

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija), tel. 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije


Dostop do razpisa: