Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 30. 6. 2023
Rok oddaje: 31. 7. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih ter s tem enakomernejše poseljenosti s čebelami.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023 znaša do 48.816,00 EUR.

VLAGATELJI

Vlagatelj je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo.
Upravičenec je vlagatelj, ki izvaja pašne rede in izpolnjuje pogoje 44. člena Uredbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2023 do 23.59.
Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.