Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum  objave: 30. 6. 2023
Rok oddaje: 31. 7. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov nakupa promocijskih izdelkov za podintervencijo Promocija čebelarstva, katerega glavni namen je promocija čebelarstva in ozaveščanje o pomenu čebel, čebeljih pridelkov, ohranjanja narave in biotske pestrosti. To bo prispevalo k boljši promociji in k trženju čebeljih pridelkov ter povečanju ekonomičnosti čebelarskega sektorja.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Promocija čebelarstva v programskem letu 2023 znaša do 17.573,40 EUR.

VLAGATELJI

Vlagatelj je društvo, ki je v Centralnem registru društev registrirano kot čebelarsko društvo iz 82. člena Uredbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2023 do 23.59.
Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.