Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 13. 10. 2023
Rok oddaje: 1. 3. 2024

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz podintervencije sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2024, katerega glavni namen je izboljšanje ekonomičnosti in konkurenčnosti čebelarstva s posodabljanjem čebelarske opreme in izboljšanjem pogojev za proizvodnjo ter trženje čebelarskih proizvodov.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2024 znaša do 226.595,20 EUR.

PREDMET PODPORE

Seznam čebelarske opreme, določen s Sklepom Vlade RS), za katero lahko vlagatelji uveljavljajo sofinanciranje nakupa je točno določen v razpisni dokumentaciji.

VIŠINA SREDSTEV

Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša do 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS. Delež sofinanciranja čebelarske opreme (brez vštetega DDV) se lahko poveča glede na določbe točk 5.2, 5.3 in 5.4 tega javnega razpisa.
Deleži sofinanciranja iz točk 5.2 in 5.3 skupno ne morejo presegati 80 % upravičenih stroškov brez vštetega DDV.
Ne glede na prejšnjo točko, lahko skupni delež sofinanciranja čebelarske opreme iz točke 5.4 tega javnega razpisa znaša 100 % brez vštetega DDV.

VLOGA

1 Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko, skladno s točko 9.2 javnega razpisa, z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.

DODATNE INFORMACIJE

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

1 Rok za oddajo vlog začne teči 1. 3. 2024 ob 9. uri in traja do 31. 7. 2024 do 15. ure.

2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije. Pri tem ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog. Nato izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije