Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 13. 10. 2023
Rok oddaje: 1. 3. 2024

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024, katerega glavni namen je zagotavljanje večje kakovosti in varnosti medu in ostalih čebeljih pridelkov.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024, znaša do 275.856,00 EUR.

PREDMET PODPORE

Seznam najvišje višine priznanih stroškov nakupa oziroma cena izdelave satnice za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike za programsko obdobje 2023–2027 v skladu s Sklepom o določitvi seznama in najvišje višine priznanih stroškov nakupa čebelarske opreme, zdravil, sadik medonosnih rastlin ter satnic za namen izvajanja intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 46/23 in 57/23 –popr.; v nadaljnjem besedilu: Sklep Vlade RS) je določen v razpisni dokumentaciji.

VIŠINA SREDSTEV

Delež sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah znaša 60 % skupne vrednosti izvedenega nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade.
Delež sofinanciranja nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperatura brez vštetega DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS, se poveča za:
a) 10 % za vlagatelje, ki so vključeni v sheme kakovosti;
b) 20 % za vlagatelje, ki so vključeni v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma imajo certifikat ekološkega čebelarjenja, ter
c) 20 % za vlagatelje, ki so predali v izdelavo vosek iz lastne proizvodnje za izdelavo satnic ali so sami izdelali satnice iz lastnega voska.
Deleži sofinanciranja skupno ne morejo presegati 80 % upravičenih stroškov

VLOGA

Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko, skladno s točko 9.2 javnega razpisa, z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.

DODATNE INFORMACIJE

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

1 Rok za oddajo vlog začne teči 1. 3. 2024 ob 9. uri in traja do 31. 7. 2024 do 15. ure.

2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije. Pri tem ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog. Nato izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije