Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 23. 6. 2023
Rok oddaje: 31. 7. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov iz podintervencije Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023. Glavni namen je obnova starih tipičnih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije oziroma v Registru nepremične kulturne dediščine

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023, znaša do 24.407,50 EUR.
Delež sofinanciranja obnove čebelnjaka znaša do 5.000,00 EUR brez vštetega DDV.
Delež sofinanciranja skupno ne more presegati 80 % skupne vrednosti obnove čebelnjaka brez vštetega DDV.

VLAGATELJI

Vlagatelji so fizične ali pravne osebe, določene v 26. členu Uredbe. Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja, če izpolnjuje pogoje iz 27. člena Uredbe.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2023 do 23.59.
Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.