Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 13. 10. 2023
Rok oddaje: 1. 3. 2024

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov iz podintervencije sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024. Glavni namen je obnova starih tipičnih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih čebelnjakov pri Čebelarski zvezi Slovenije oziroma v Registru nepremične kulturne dediščine.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina nepovratnih sredstev namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024 znaša do 24.630,00 EUR.

PREDMET PODPORE

Upravičeni stroški so stroški obnove tipičnih čebelnjakov, ki so lahko leseni, kamniti ali opečni (razna restavratorska dela, vključno z barvanjem, obnovo in manjšo zamenjavo posameznih delov), so s projektom neposredno povezani, potrebni za njegovo izvedbo, so v skladu s cilji predpisa ter so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene.

VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev: delež sofinanciranja je 80 % skupne vrednosti obnove čebelnjaka brez vštetega DDV, pri čemer najvišji možni znesek sofinanciranja obnove čebelnjaka znaša 5.000,00 EUR brez vštetega DDV.

VLOGA

Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko, skladno s točko 9.2 javnega razpisa, z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.

DODATNE INFORMACIJE

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

1 Rok za oddajo vlog začne teči 1. 3. 2024 ob 9. uri in traja do 31. 7. 2024 do 15. ure.

2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije. Pri tem ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog. Nato izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije