Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 13. 10. 2023
Rok oddaje: 1. 3. 2024

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2024. Glavni namen je zagotavljanje dostopne čebelje paše v različnih obdobjih ter s tem enakomernejše prehranjenosti čebel.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za sofinanciranje podintervencije v programskem letu 2024 znaša do 49.260,00 EUR.

POGOJI ZA PRIDOBITEV JAVNIH SREDSTEV

1. Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge.
2 Vlagatelj, ki je pravna oseba, ki je registrirano čebelarsko društvo, je opravil nakup sadik medovitih rastlin, pri čemer za dokazilo o opravljenem nakupu štejeta račun in dokazilo o plačilu računov na ime vlagatelja.
3 Vlagatelj je v Centralnem registru društev registriran kot čebelarsko društvo v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg).
4 Vlagatelj na dan vložitve zahteve nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
5 Vlagatelj ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kot ju določa zakon, ki ureja finančno poslovanje.
6 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).
7 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne skupnosti.
8 Ostali pogoji za dodelitev sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Predmet podintervencije je sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin (v nadaljnjem besedilu: sadike medovitih rastlin). To so sadike medovitih rastlin, ki omogočajo čebelam nabiranje cvetnega prahu, medičine in mane.
Upravičeni so samo stroški nakupa sadik medovitih rastlin, ki so navedene v seznamu v razpisni dokumentaciji.

VIŠINA SREDSTEV

1 Vlagatelj je upravičen do 1.000,00 EUR podpore za nakup sadik medovitih rastlin v programskem letu.
2 Najnižji znesek, za katerega lahko vlagatelj vloži vlogo, znaša 400 EUR.
3 Delež podpore znaša 100 % upravičenih stroškov nakupa sadik medovitih rastlin.

VLOGA

Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko, skladno s točko 9.2 javnega razpisa, z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.

DODATNE INFORMACIJE

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

1 Rok za oddajo vlog začne teči 1. 3. 2024 ob 9. uri in traja do 31. 7. 2024 do 15. ure.

2 Vlogo upravičenec ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi enotno vstopno točko, preko katere se upravičenec ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije. Pri tem ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog. Nato izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije