Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 2. 6. 2023
Rok prijave: 31. 7. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2023, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2023 znaša do 15.000,00 EUR.

AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE PODINTERVENCIJE

Sofinanciranje vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2023, po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. januarjem 2023 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2023.
Po tem javnem razpisu so upravičeni stroški za financiranje vzdrževanja čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu stroški dela, stroški prevoza do čebelnjaka in stroški potrošnega materiala.

VLAGATELJI IN UPRAVIČENEC

Vlagatelj je pravna oseba, določena v prvem odstavku 16. člena Uredbe. Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz 17. člena Uredbe.

POGOJI ZA PRIDOBITEV PODPORE IN UPRAVIČENI STROŠKI

Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 17. členu Uredbe.
Upravičeni so stroški, ki so nastali in bili plačani med 1. januarjem 2023 in 31. julijem 2023.

VLOGA

Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s prilogami, ki so del razpisne dokumentacije. Vloga mora biti oddana elektronsko skladno s točko 7.2. javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
Prijavni obrazec s prilogami je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijavni obrazec s prilogami se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo, v primeru porabe razpisanih sredstev, objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

DODATNE INFORMACIJE

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Rok za oddajo vlog začne teči prvi ponedeljek po treh tednih od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2023 do 23.59.