Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije 
Datum objave: 21.1.2022
Rok za oddajo: 31.3.2022 do 14. ure

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

 

CILJA PODUKREPA

Cilja podukrepa sta:

  • izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.932.207,66 EUR.

V skladu s petim odstavkom 12. člena Uredbe se sredstva razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 6.705.000 eurov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom (sklop A), in
  • 2.227.207,66 eurov za ostale upravičence (sklop B).

 

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:

  • 7.145.766,13 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU;
  • 1.786.441,53 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 %.

 

VLOŽITEV VLOGE 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 14. 2. 2022 do vključno 31. 3. 2022, do 14. ure.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana; tel. 01/580-77-92, e-mail: aktrp@gov.si,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 10 razpisne dokumentacije).

 

Javni razpis in razpisna dokumentacije s prilogami so dosegljivi tukaj