Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 7. 4. 2023
Rok prijave: 3. 11. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet Javnega razpisa za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora izvedbi ukrepov za varstvo gozdov pred požari, kot so gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture.

 

CILJ OPERACIJE

Gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture z namenom zagotavljanja varstva gozdov pred požari.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.800.000 EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:

  • 2.100.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU
  • 700.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 –  slovenska udeležba.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25%.

 

ZAČETEK VNOSA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA

Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 3. maja 2023 do vključno 3. novembra 2023 do 13:59.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

V skladu s 14. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.

Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

 

INFORMACIJE O RAZPISU

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,  
  • Tel. 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS)
  • dostop do razpisa na tej povezavi.