Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje: 4. 4. 2022 do 31.12.2022

 

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije.

OKVIRNA VREDNOST 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 4.000.000,00 EUR. 

Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 250.000,00 EUR v primeru javnih organizacij oziroma 200.000,00 EUR v primeru neprofitnih zasebnih organizacij.

DELEŽ SOFINANCIRANJA 

Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 121.877.167,10 EUR na dan 31. 12. 2021

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000 EUR, najvišja pa 150.000 EUR. Za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00 je najvišja zaprošena vrednost 300.000 EUR. 

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 6.250 EUR.

 

UPRAVIČENCI

Pravne osebe v zasebni lasti, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot,

  • zavod,
  • zavod v zasebni lasti,
  • sklad, 
  • društvo, zveza društev. 

Upravičena velikost vlagateljev – mikro, mala, srednja, velika.

UPRAVIČENI STROŠKI

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 80,00 % upravičenih stroškov projekta za predfinanciranje odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na povezavi https://www. srrs.si/predpisi/temeljni-notranji-akti/. 

POSOJILNI POGOJI

  • Obrestna mera je v primeru javnih organizacij ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,00 % letno, v primeru neprofitnih zasebnih organizacij pa ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 1,50 % letno.
  • ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
  • V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
  • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. Glavnica posojila se vrne v enkratnem znesku.
  • Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči. 
  • Vlagatelj posojilo vrača sproti, ob vsakokratnem prejemu evropskih in/ali nacionalnih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka
 

OBDOBJE PORABE

Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva sklenitve pogodbe oziroma najkasneje do 31. 3. 2023. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.

Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2025. Za zaključek projekta se šteje črpanje evropskih in/ali nacionalnih sredstev, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu pogodbe.

ROK ODDAJE

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 4. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev. 

Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. 

 

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJE IN DODATNE INFORMACIJE

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v aplikaciji e-Rsklad.

Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, na tel. 01/836-19-53. 

Pogoji za kandidiranje na ta javni razpis, cilji, kriteriji in merila za izbor so natančno opisani v razpisni dokumentaciji. 

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj