Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 26. 5. 2023
Rok oddaje: 28. 7. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

IP SI-HU se financira iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa, predvsem s krepitvijo medsebojnega zaupanja in z ustvarjanjem novih povezav pri sodelovanju civilne družbe v obmejni regiji, kakor tudi s krepitvijo medsebojnih odnosov.
Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednji prednostni nalogi in pripadajočemu specifičnemu cilju:
Prednostna naloga 3: sodelujoča obmejna regija

 • Specifični cilj 3.2: Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti za stike med ljudmi

Program sofinancira samo upravičene izdatke. Sofinanciranje s sredstvi ESRR znaša do največ 80 % skupnih upravičenih stroškov, najmanj 20 % pa se zagotovi iz lastnega prispevka projektnih partnerjev in/ali drugih virov. Za podrobnejše informacije glej Priročnik za upravičence za projekte manjših vrednosti.
Projekti, upravičeni do sodelovanja v tem razpisu, lahko zaprosijo do največ 25.000 EUR ESRR.

 
V okviru IP SI-HU bodo podprte naslednje vrste projektov manjših vrednosti:
 • Vrsta I – projekti sodelovanja na podlagi stroškov na enoto
 • Vrsta II – projekti za krepitev medsebojnega zaupanja na podlagi pavšalnih zneskov
 • Vrsta III – projekti izmenjave zaposlenih na podlagi pavšalnih zneskov

 

PROGRAMSKO OBMOČJE

Programsko območje obsega dve slovenski (Pomurska, Podravska) in dve madžarski (Vas, Zala) NUTS-3 regiji.

ZAHTEVA ZA PARTNERSTVO

Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Madžarske ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic.
Priporočeno število projektnih partnerjev v projektih manjšega obsega je 2.
Fizične osebe in politične stranke so izključene iz sodelovanja. Vse druge neprofitne pravne osebe lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in operativno zmogljivost za sodelovanje v programu.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

Za sofinanciranje projektov manjših vrednosti v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 352.726 EUR sredstev ESRR.

TRAJANJE PROJEKTA

Trajanje projekta ne sme biti daljše od 12 mesecev.

UPRAVIČENI STROŠKI

 1. Stroški na enoto na udeleženca, na dan dogodka za projekte vrste I (skupni stroški) – 125 EUR.
 2. Pavšalni znesek za projekte vrste II (celotni stroški) – 31.250 EUR.
 3. Pavšalni znesek za projekte vrste III (celotni stroški) – 31.250 EUR.

Podroben opis upravičenih stroškov za vse tri vrste je vključen v Priročnik za upravičence projektov manjših vrednosti.

PODPORA PRI PRIPRAVI PROJEKTOV

Prijavitelji naj pred oddajo projektnih predlogov preberejo dokumente, ki se nanašajo na zadevni javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti in so objavljeni na spletni strani www.si-hu.eu. Vprašanja in zahteve za dodatne informacije se v času trajanja javnega razpisa lahko pošljejo skupnemu sekretariatu po elektronski pošti na naslov si-hu.mkrr@gov.si .  

Skupni sekretariat in Info točke na Madžarskem zagotovijo naslednje informacije in podporo v zvezi z razvojem projektov in pripravo vlog:

 • informacije o programu in javnem razpisu za predložitev projektov manjših vrednosti,
 • informacije o pripravi in predložitvi vlog projektov manjših vrednosti,
 • organizacija informativnih delavnic,
 • objava pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov,
 • objava informacij o odobrenih projektih manjših vrednosti.


Delavnica za prijavitelje bo potekala 20. junija 2023 na Madžarskem. Točna lokacija bo objavljena na tej povezavi http://www.si-hu.eu/2127/sl/projekti-manjsih-vrednosti/#workshops

PREDLOŽITEV PROJEKTNIH VLOG

Projektne vloge se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti, ali dokler so na voljo sredstva. Prijavitelji lahko oddajo projektne prijave neprekinjeno od objave razpisa.
Prvi rok za oddajo projektnih vlog projektov manjših vrednosti je 28. julij 2023 (ob 12. uri). Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog projektov manjših vrednosti se objavijo na spletni strani programa www.si-hu.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom.
O vlogah projektov manjših vrednosti, prejetih v roku pred vsakim zasedanjem odbora za spremljanje programa in ki izpolnjujejo vse zahteve, bo odločal odbor za spremljanje.
Vlogo za projekt manjše vrednosti predloži vodilni partner preko sistema Jems.

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Jasmino Litrop (+386 1 400 3162) ali Gombás Ágnes (Info točka Zalaegerszeg, +36 (06)92 511 070) ali Takács Anito (Info točka Szombathely, +36 20 959 1669). Za podrobnejše informacije o Jems pokličite +386 1 400 3160.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dostop do razpisa, razpisne dokumentacije in Priročnika za upravičence se nahaja na spodnjih povezavah: