Razpisnik: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Datum: 16.12.2022
Rok za prijavo: 28. 2. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa za predložitev projektov IP SI-AT se financira iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. 

Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je: 

zmanjšanje teritorialnih razlik v čezmejni regiji, spodbujanje sprememb in izkoriščanje priložnosti za nove razvojne trende, in sicer z združevanjem virov preko državnih meja, da bi bili bolje pripravljeni na prihodnost in bi se zmanjšale čezmejne ovire ter s tem izboljšalo čezmejno sodelovanje na določenih področjih. 

Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem: 

 

Prednostna naloga 1: odpornejša in bolj trajnostna regija 

 • Specifični cilj 1: spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in odpornosti na nesreče 
 • Specifični cilj 2: spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo 

 

Prednostna naloga 2: sposobnejša in bolj konkurenčna regija 

 • Specifični cilj 1: razvoj znanj, spretnosti in kompetenc za delo in življenje 
 • Specifični cilj 2: trajnostni gospodarski razvoj, ki temelji na kulturnih in turističnih potencialih 

 

Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja 

 • Specifični cilj 1: krepitev usklajevanja in sodelovanja med institucijami

 

Podrobni opis vsebine vsake prednostne naloge in specifičnih ciljev programa, vključno z ukrepi in ciljnimi skupinami, je na voljo v 2. poglavju IP SI-AT dokumenta. Da bi bil vaš projekt skladen s programom, je treba prebrati in upoštevati opis v okviru vsake prednostne naloge in pripadajočega specifičnega cilja.

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA, STOPNJA SOFINANCIRANJA IN VELIKOST PROJEKTA

Za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 41.500.000 EUR sredstev ESRR.

 • Prednostna naloga 1: odpornejša in bolj trajnostna regija – 21.100.000 EUR
 • Prednostna naloga 2: sposobnejša in bolj konkurenčna regija – 17.000.000 EUR
 • Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja – 3.400.000 EUR

 

Program sofinancira samo upravičene izdatke (glej 10. točko tega dokumenta). 

Sofinanciranje s sredstvi ESRR znaša do največ 80% skupnih upravičenih stroškov, najmanj 20% pa se zagotovi iz lastnega prispevka projektnih partnerjev in/ali drugih virov. Za podrobnejše informacije glej Priročnik za upravičence.

V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek znaša najmanj 160.000 EUR sredstev ESRR in kot priporočilo ne presega več kot 1,5 milijona EUR sredstev ESRR.

 

Programsko območje: programsko območje obsega osem slovenskih (gorenjska, goriška, koroška, osrednjeslovenska, podravska, pomurska, savinjska, zasavska) in osem avstrijskih (Oststeiermark, West- in Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland) NUTS-3 regij.

 

PREDLOŽITEV PROJEKTNIH VLOG 

Projektne vloge se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev projektov, ali dokler so na voljo sredstva. Prijavitelji lahko oddajo projektne prijave neprekinjeno od objave razpisa. 

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 28. februar 2023 (ob 12. uri). 

Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog se objavijo na spletni strani programa www. si-at.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom. 

O vlogah, prejetih v roku pred vsakim zasedanjem odbora za spremljanje (OzS) in ki izpolnjujejo vse zahteve, bo odločal OzS.

 

PODPORA PRI PRIPRAVI PROJEKTOV 

Prijavitelji naj pred oddajo projektnih predlogov preberejo dokumente, ki se nanašajo na zadevni javni razpis za predložitev projektov in so objavljeni na spletni strani www.si-at.eu. 

Vprašanja in zahteve za dodatne informacije se v času trajanja javnega razpisa lahko pošljejo skupnemu sekretariatu po elektronski pošti na naslov si-at.svrk@gov.si. 

Skupni sekretariat zagotovi naslednje informacije in podporo v zvezi z razvojem projektov in pripravo vlog: 

 • informacije o programu in javnem razpisu za predložitev projektov, 
 • informacije o pripravi in predložitvi vlog, 
 • organizacija informativnih delavnic, 
 • objava pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov, 
 • objava informacij o odobrenih projektih. 

 

Oddana vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke ter podpisane in skenirane priloge k prijavnici, kot je navedeno v Priročniku za upravičence. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na tej spletni strani programa Interreg Slovenija – Avstrija.