Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 24. 3. 2023
Rok prijave: 24. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

IP SI-HR se financira iz ESRR v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje. Predmet tega javnega razpisa za predložitev vlog je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je: ohranjena, odporna in povezana čezmejna regija, kjer je trajnostni razvoj glavno orodje za ekonomsko preživetje, varnost, zaščito biotske raznovrstnosti in socialno blaginjo vseh prebivalcev. 

Predmet tega javnega razpisa za predložitev vlog je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem: 

Prednostna naloga 1: zelena in prilagodljiva regija 

 • Specifični cilj 2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov 
 • Specifični cilj 2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja 

 

Prednostna naloga 3: dostopna in povezana regija 

 • Specifični cilj 6.2: Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah.

 

Podroben opis vsebine vsake prednostne naloge in specifičnih ciljev programa, vključno z ukrepi in ciljnimi skupinami, je na voljo v 2. poglavju IP SI-HR. Da bi bil vaš projekt skladen s programom, je treba prebrati in upoštevati opis v okviru vsake prednostne naloge in pripadajočega specifičnega cilja.

 

RAZPISANA SREDSTVA 

Za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa za predložitev vlog je na voljo skupno 19.230.000 EUR sredstev ESRR, od tega:

1. Zelena in prilagodljiva regija 15.230.000  EUR

3. Dostopna in povezana regija (specifični cilj 6.2) 4.000.000 EUR.

 

Program sofinancira samo upravičene izdatke. Sofinanciranje s sredstvi ESRR znaša do največ 80% skupnih upravičenih stroškov, najmanj 20% pa se zagotovi iz lastnega prispevka projektnih partnerjev in/ali drugih virov.
Za podrobnejše informacije glej Priročnik za upravičence za standardne projekte.

 

V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek znaša: 

 • od 250.000 EUR ESRR sredstev do 2,5 milijona EUR ESRR sredstev za prednostno nalogo 1 in 
 • od 200.000 EUR ESRR sredstev do 1 milijona EUR ESRR sredstev za prednostno nalogo 3 (specifični cilj 6.2).

 

PROGRAMSKO OBMOČJE 

programsko območje obsega devet slovenskih (Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalnokraška, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska statistična regija) in osem hrvaških (Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska in Karlovačka županija ter Mesto Zagreb) NUTS-3 regij.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI 

V okviru IP SI-HR so upravičeni naslednji prijavitelji: 

Prednostna naloga 1: Zelena in prilagodljiva regija 

Specifični cilj 2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

 • nacionalni, regionalni in lokalni javni organi ter telesa, ki jih ustanovijo in upravljajo nacionalni, regionalni ali lokalni organi (nacionalna, regionalna in lokalna oblast, ministrstva, nacionalne in sektorske agencije itd.); 
 • neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu 
 • pravne osebe (npr. zdravstveni domovi, nevladne organizacije, združenja, regionalne ali lokalne razvojne agencije, službe za zaščito in reševanje, organi civilne zaščite, organizacije za nujno pomoč v primeru nesreč, visokošolske in raziskovalne ustanove, institucije za prostorsko načrtovanje itd.). 


Specifični cilj 2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja 

 • nacionalni, regionalni in lokalni javni organi ter telesa, ki jih ustanovijo in upravljajo nacionalni, regionalni ali lokalni organi (nacionalna, regionalna in lokalna oblast, ministrstva, nacionalne agencije, javni zavodi/ agencije za varstvo narave in/ali kulturne dediščine itd.); 
 • neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu 
 • pravne osebe na področju varstva narave in ponudniki storitev v javnem interesu (npr. upravljavci območij Natura 2000 in zavarovanih območij, institucije za prostorsko načrtovanje, nevladne organizacije, združenja, regionalne ali lokalne razvojne agencije, okoljske agencije, visokošolske in raziskovalne ustanove itd.). 

Prednostna naloga 3: Dostopna in povezana regija 

Specifični cilj 6.2: Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah 

 • nacionalni, regionalni in lokalni javni organi ter telesa, ki jih ustanovijo in upravljajo nacionalni, regionalni ali lokalni organi (nacionalna, regionalna in lokalna oblast, ministrstva, nacionalne agencije, javne institucije, sektorske agencije itd.); 
 • neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu 
 • pravne osebe (npr. zdravstveni domovi, organizacije na področju socialnega varstva, nevladne organizacije, domovi za starejše, regionalne razvojne agencije, socialna podjetja, visokošolske in raziskovalne ustanove itd.); 
 • organizacije, ki opravljajo storitve v javnem interesu (ponudniki storitev javnega prevoza, zdravstveni in socialni zavodi, javna komunalna podjetja itd.). 

 

ZAHTEVE ZA PARTNERSTVO 

Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Hrvaške ali Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (v nadaljevanju EZTS), registriran v eni od sodelujočih držav, sestavljen iz članov iz obeh držav članic.

Fizične osebe, samostojni podjetniki in politične stranke so izključene iz sodelovanja. Vse druge pravne osebe lahko sodelujejo, če ne delujejo kot zunanji ponudniki storitev ter imajo finančno, administrativno in operativno zmogljivost za sodelovanje v programu.

 

PODPORA PRI PRIPRAVI PROJEKTOV

Prijavitelji naj pred oddajo projektnih predlogov preberejo dokumente, ki se nanašajo na zadevni javni razpis za predložitev vlog in so objavljeni na spletni strani www.si-hr.eu

Vprašanja in zahteve za dodatne informacije se v času trajanja javnega razpisa lahko pošljejo skupnemu sekretariatu po elektronski pošti na naslov si-hr.mkrr@gov.si. 

Skupni sekretariat zagotovi naslednje informacije in podporo v zvezi z razvojem projektov in pripravo vlog: 

 • informacije o programu in javnem razpisu za predložitev vlog, 
 • informacije o pripravi in predložitvi vlog, 
 • organizacija informativnih delavnic, 
 • objava pogosto zastavljenih vprašanj in odgovorov, 
 • objava informacij o odobrenih projektih

 

Podporo v zvezi s specifičnimi temami, povezanimi z vsebino projekta, vključno z informacijami o državnih pomočeh in z iskanjem projektnih partnerjev zagotavljajo predstavniki obeh držav članic (nacionalnih organov).

Informacije o načrtovanih informativnih delavnicah, najpogostejših vprašanjih in odobrenih projektih so na voljo na spletni strani programa www.si-hr.eu.

 

ZAČETEK VLAGANJA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA 

Projektne vloge se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev vlog, ali dokler so na voljo sredstva. Prijavitelji lahko oddajo projektne vloge neprekinjeno od objave razpisa. 

Prvi rok za oddajo projektnih vlog je 24. maj 2023 (ob 12. uri po srednjeevropskem času). 

Vsi naslednji roki za oddajo projektnih vlog se objavijo na spletni strani programa www.si-hr.eu vsaj dva meseca pred določenim rokom. O vlogah, prejetih v roku pred vsakim zasedanjem odbora za spremljanje (v nadaljevanju OzS) in ki izpolnjujejo vse zahteve, bo odločal OzS.

 

Projektno vlogo predloži vodilni partner prek sistema Jems. Oddana vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke ter podpisane in skenirane priloge k prijavnici, kot je navedeno v Priročniku za upravičence za standardne projekte

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani programa www.si-hr.eu.

Vse spremembe javnega razpisa za predložitev vlog ali razpisne dokumentacije bodo objavljene na spletni strani programa www.si-hr.eu. 

Dostop do besedila javnega razpisa se nahaja tukaj.