Razpisnik: Socialna zbornica Slovenije
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje: 19. 4. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu.

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokovno usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije na področju socialnega varstva ter javna objava liste supervizorjev.

 

ROK ODDAJE

Kandidati pošljejo vloge priporočeno po pošti najkasneje do 19. 4. 2022 do 24. ure, v zaprti kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE

Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so v roku za prijavo na predmetni razpis objavljeni in dostopni na spletni strani zbornice www.szslo.si. Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne dokumentacije lahko prijavitelji v času roka za oddajo vlog na javni razpis pridobijo pri svetovalcu Mihaelu Markoču, na tel. 01/292-73-20 in e-naslov mihael.markoc@szslo. si, v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure. 

 

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje: 

1. Prijavne obrazce in obvezne priloge:

  •  Obr.: SZS SU-1: Vloga na razpis za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu v letu 2022
Priloga 1: Dokazila (A 4, 5, 6) 

Priloga 2: Strokovne reference (A 7) 

Priloga 3: Predstavitev lastnega koncepta supervizije (B 3). 

  • Obr.: SZS SU-2: Izjava vlagatelja. 

2. Navodila za izpolnjevanje vloge.

 

Pogoji za kandidiranje na ta javni razpis, cilji, kriteriji in merila za izbor so natančno opisani v razpisni dokumentaciji. 

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj