Razpisovalec: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij – FIHO
Datum objave: 22. 9. 2023
Rok oddaje: 22. 10. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je financiranje ali sofinanciranje

  • izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
  • delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
  • naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

V javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2024 so tako načrtovana sredstva v skupni višini 21.365.000,00 EUR, in sicer:
a) za invalidske organizacije: 13.887.250,00 EUR

  • od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 138.872,50 EUR
  • za financiranje oziroma sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter delovanje organizacij: 12.958.377,50 EUR
  • ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 790.000,00 EUR

b) za humanitarne organizacije: 7.477.750,00 EUR

  • od tega za nerazporejena rezervna sredstva: 74.777,50 EUR
  • za financiranje oziroma sofinanciranje socialnih programov in storitev ter za delovanje organizacij: 7.180.882,50 EUR, od tega za:

– splošne dobrodelne organizacije: 5.888.325,00 EUR
– organizacije za kronične bolnike: 1.041.227,50 EUR
– organizacije za samopomoč: 251.330,00 EUR
– ter za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje: 222.090,00 EUR.

Nerazporejena rezervna sredstva se uporabljajo v skladu z Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi.

OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Iz sredstev FIHO se lahko financirajo oziroma sofinancirajo tiste organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, poleg tega pa morajo izpolnjevati še pogoje, navedene v javnem razpisu v uradnem listu RS.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS

Organizacije – kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis, izpolnijo vlogo v elektronski obliki v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki je na voljo na spletni strani www.fiho.si, zavihek dostopi za uporabnike, spletni program razpisi. Na istem spletnem naslovu organizacije – kandidatke najdejo tudi vsebinska in tehnična navodila za uporabnike spletnega programa »FIHO razpisi«.
Organizacije – kandidatke pridobijo uporabniško ime in geslo za vnašanje podatkov v spletni program »FIHO razpisi« na FIHO, Stegne 21c, Ljubljana, tel. 01/500-77-00, e-mail: info@fiho.si.
Organizacije – kandidatke morajo izpolnjeno vlogo v elektronski obliki v spletnem programu »FIHO razpisi« potrditi s klikom na gumb »zaključi«, sicer se vloga ne bo štela za oddano.
Zaključeno vlogo v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki bo imela ustrezno oznako o zaključenosti, je organizacija – kandidatka dolžna izpisati na papir in ga skupaj s prilogami – dokumentacijo iz I. in II. točke 5. točke Javnega razpisa – in podpisom odgovorne osebe organizacije žigosano v zaprti kuverti po pošti priporočeno poslati na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, Stegne 21c, 1000 Ljubljana. V zgornjem levem kotu na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno naslednje besedilo: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje invalidskih oziroma humanitarnih organizacij«, na zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja z oznako, da gre za invalidsko oziroma humanitarno organizacijo.

Rok za oddajo vlog na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošto s priporočeno pošiljko.
Vloge, ki so bile oddane po preteku razpisnega roka, se ne bodo upoštevale in bodo neodprte vrnjene vlagateljem

DODATNE INFORMACIJE IN INFORMATIVNI DNEVI

Vse dodatne informacije in navodila v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan od 9. do 13. ure po tel. 01/500-77-00, elektronski pošti info@fiho.si ali v navedenem terminu osebno v prostorih FIHO.

Informativni dnevi o razpisu FIHO za leto 2024 bodo potekali v prostorih Emona Efekta, Stegne 21c, II. nadstropje, 1000 Ljubljana,

  • za humanitarne organizacije v torek, dne 3. 10. 2023 od 9. do 12. ure in
  • za invalidske organizacije v sredo, dne 4. 10. 2023 od 9. do 12. ure.

Udeležbo na informativnih dnevih je treba zaradi razporeditve udeležencev glede na prostorske zmogljivosti predhodno sporočiti strokovni službi FIHO na e-poštni naslov: info@fiho.si