Razpisnik: Ministrstvo za javno upravo
Datum objave: 4. 11. 2022
Rok oddaje: 7. 12. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovnih mest za mentorje in/ali koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah. S tem bo javni razpis prispeval k razvoju prostovoljskih organizacij ter kreiranju novih prostovoljskih programov v okolju oziroma skupnosti. 

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 35 delovnih mest za mentorje in/ali koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA 

V skladu z vizijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, opredeljeno v Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, sta splošna cilja javnega razpisa naslednja: 

  • kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo, 
  • profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci. 

Ciljna skupina javnega razpisa so nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. poglavja tega javnega razpisa.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV JAVNEGA RAZPISA 

Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 2.100.000 EUR.

Obdobje dodelitve sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2023, 2024 in 2025.

 

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE NA JAVNI RAZPIS 

Rok za oddajo vlog na ta javni razpis je do vključno 7. 12. 2022.

Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge, obrazce in podatke, ki so določeni v besedilu javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (USB ključku ipd.) v Wordovi obliki posredovati tudi izpolnjen Obrazec št. 1: Prijavnica na javni razpis. 

Prijavitelji lahko vlogo na javni razpis oddajo izključno po pošti, s priporočeno poštno pošiljko, na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer na način, da bo iz pošiljke jasno razviden točen datum in ura oddaje vloge. Kot pravočasne se bodo upoštevale le vloge, ki bodo oddane izključno po pošti, na prej navedeni naslov, do vključno 7. 12. 2022 do 23.59.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE INFORMACIJE 

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani ministrstva ali osebno na sedežu ministrstva, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, pri ga. Vanji Jereb. 

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si  s pripisom: »Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij« (za Vanjo Jereb). 

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
Vprašanja bo možno posredovati najkasneje do 1. 12. 2022, zadnji odgovori s strani ministrstva bodo objavljeni najkasneje do 2. 12. 2022. V kolikor bodo vprašanja posredovana po tem datumu, odgovori nanje ne bodo posredovani. 

V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti in podpisati. Obrazci in priloge so sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu in v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog.

 

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva.