Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE)
Datum objave: 28. 4. 2023
Rok prijave: 30. 6. 2023 in 30. 6. 2024 oziroma do porabe sredstev

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev sofinanciranja za krepitev distribucijskega omrežja električne energije na območju Republike Slovenije. Finančne spodbude so namenjene projektom, ki vsebujejo ukrepe, v okviru katerih se bo z uporabo standardnih lestvic stroškov na enoto financirala gradnja novih distribucijskih TP in izgradnja nizkonapetostnih distribucijskih omrežij v Republiki Sloveniji za obdobje 2023 do 2026.
Skladno z NOO je predvideno sofinanciranje postavitve 980 novih TP in izgradnje 1520 km nizkonapetostnega omrežja na območju Republike Slovenije.

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen javnega razpisa je posodobitev nizkonapetostnega električnega distribucijskega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: OVE), toplotnih črpalk in e-mobilnosti, in sicer z naslednjimi ukrepi: 

 • nadgradnjo distribucijskega omrežja z novimi transformatorskimi postajami (v nadaljevanju: TP), kar predstavlja TP postavljeno na novi lokaciji (interpolacija) in/ali TP postavljeno na že obstoječi lokaciji (rekonstrukcija) z vključenimi elementi pametnega omrežja
 • izgradnjo novega nizkonapetostnega omrežja.

 

Cilj javnega razpisa je posodobiti distribucijsko omrežje električne energije v skladu z naraščajočo porabo električne energije iz obnovljivih virov energije, pospešiti celovit razvoj in vodenje distribucijskega omrežja za večjo zmogljivost, odpornost proti motnjam, naprednost, povezljivost in prilagodljivost omrežja, kar bo omogočilo izkoriščanje prožnosti virov in bremen ter pospešeno uvajanje e-mobilnosti, vključno s polnilnimi mesti za električna vozila ter vključevanje naprav za proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz obnovljenih virov energije.

 

UPRAVIČENCI

Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe po ZGD-1, ki imajo v lasti pomemben del distribucijskega sistema, na katerega so priključeni končni odjemalci električne energije v skladu Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o oskrbi z električno energijo ter izpolnjujejo kumulativne pogoje »naravnega monopola

Vlagatelj ne more biti: 

 • lastnik ali upravljavec zaprtega distribucijskega sistema.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša 80.000.000 EUR v obdobju od 2023 do 2026. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SOFINANCIRANJA

V okviru predmetnega javnega razpisa se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo poenostavljene oblike obračunavanja upravičenih stroškov. 

Ministrstvo je pripravilo Metodologijo za določitev višine standardnega stroška na enoto (v nadaljevanju: SSE) za izvedbo JR NOO DIST EE od 2023 do 2026, na podlagi katere je bila izračunana in opredeljena standardna lestvica stroškov na enoto za stroške nakupa in vgradnje TP ter stroške izgradnje nizkonapetostnega omrežja. 

Znesek sofinanciranja, do katerega je upravičen končni prejemnik, se izračuna na osnovi standardnega stroška na posamezno enoto (število TP oziroma kilometer nizkonapetostnega omrežja), in sicer: 

 • SSE1 nakup in vgradnja TP 20/0,4 kV, 250 kVA v višini 24.597 EUR na TP, 
 • SSE2 nakup in vgradnja TP 20/0,4 kV, 400 kVA do 630 kVA v višini 32.867 EUR na TP, 
 • SSE3 nakup in vgradnja TP 20/0,4 kV, 1000 kVA v višini 64.456 EUR na TP in (število TP 0,4 kV 1×1000 je omejeno na 25% od vseh prijavljenih TP v okviru projekta). 
 • SSE4 izgradnja nizkonapetostnega 0,4 kV distribucijskega omrežja v višini 26.400 EUR na kilometer. 

Višina sofinanciranja za posamezno enoto SSE, načrtovano za izvedbo projekta, se v vlogi za izplačilo končnega prejemnika priznava v skladu zgoraj navedeno standardno lestvico stroška na enoto.

 

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so lahko: 

 • gradbena, obrtniška in instalacijska dela, 
 • stroški nakupa opreme, 
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, 
 • stroški informiranja in komuniciranja

Stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

 

ROK ZA PORABO SREDSTEV 

Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih 2023, 2024, 2025 in 2026 oziroma do porabe sredstev.
Odobren projekt mora biti fizično in finančno zaključen najkasneje do 31. 3. 2026. 
Stroški in izdatki so upravičeni do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2026.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 6. 2023, za drugo odpiranje pa 30. 6. 2024.

Celotna vloga mora biti predložena (1) v fizični obliki in (1) v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). Vloga je sestavljena iz izpolnjenih obrazcev ter ostalih zahtevanih dokumentov. 

Vsi obrazci in ostali dokumenti, ki jih izpolni vlagatelj, morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika vlagatelja za podpis vloge.

Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni javni razpis, morajo biti v slovenskem jeziku. Posamezna vloga lahko obravnava največ en projekt. Kadar vlagatelj na javni razpis prijavlja več projektov, pripravi vlogo za vsak projekt posebej.

Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem naslovu www.gov.si v rubriki Javni razpisi.
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Morebitni dodatni roki za oddajo vlog bodo glede na razpoložljiva sredstva objavljeni s spremembo javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva: https:// www.gov.si/ in na portalu Energetika. 

 

Vsebina razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa je: 

 • besedilo javnega razpisa, 
 • obrazci za izpolnjevanje vloge. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ministrstva.

Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti: jr-dist.mope@gov.si. 

Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo. 

Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne informacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne dokumentacije. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani: https://www.energetika-portal.si/.

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah: