Razpisnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave: 23. 12. 2022
Rok oddaje: 7. 4. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje objektov, katerih namen je zagotoviti varno okolje bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Sofinancira se gradnja (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela), zunanja ureditev in oprema objektov, ki bodo grajeni kot manjše samostojne bivalne enote v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, uporabo trajnostnih materialov ter upoštevanjem zahtev za skoraj nič energijske objekte. Objekti se lahko gradijo kot samostojne enote v skladu z zahtevami za vzpostavitev čistih/nečistih poti in možnostjo zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za preprečevanje in obvladovanje tveganja prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni. V skladu s Prilogo 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/20) se objekti na nivoju podrazreda klasificirajo v podrazred 11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine.

Javni razpis je namenjen gradnji dodatnih kapacitet v manjših, samostojnih bivalnih enotah.

 

V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo prispevali k spodaj naštetim ciljem javnega razpisa:

  • izgradnja nove infrastrukture za vsaj 850 mest v obliki manjših, samostojnih bivalnih enot, ki bodo namenjene uporabnikom, ki potrebujejo osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo, prilagojeno njihovim potrebam,
  • zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje skupnostnih storitev in programov, ki bodo omogočali samostojno življenje in preprečevali socialno izključenost uporabnikov,
  • enakomerna pokritost potreb po vsej Sloveniji,
  • omogočanje učinkovitega upravljanja s tveganji, povezanimi z nalezljivimi boleznimi in s tem zmanjšanje tveganja za javno zdravje,
  • kakovostna in varna obravnava oseb z visoko stopnjo odvisnosti od pomoči drugih,
  • gradnja skoraj nič energijskih objektov, ki omogočajo nižjo porabo energentov, nižje vzdrževalne stroške, manjše izpuste toplogrednih plinov, uporabo obnovljivih materialov, uporabo obnovljivih virov energije in zagotovitev optimalnega mikroklimatskega okolja. Zahtevan je 0 % doprinos k podnebnemu oziroma okoljskemu vidiku,
  • upoštevanje okoljskega načela »ne škoduj bistveno« (DNSH oz. Do No Significant Harm).

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI 

Na javnem razpisu bodo lahko kandidirali prijavitelji, ki so organizirani kot pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot javni socialnovarstveni zavod, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (SKD-87.300) oz. dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb (SKD-87.200) in ima v celodnevnem institucionalnem varstvu osebe iz ciljne skupine.

 

POGOJI RAZPISA 

Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj, ki izpolnjuje vse naštete splošne in posebne pogoje razpisa

 

CILJNA SKUPINA JAVNEGA RAZPISA

Ciljna skupina so: 

  • odrasle osebe, ki so v skladu z 8. členom D točke odstavka b) Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, upravičene do institucionalnega varstva v domovih za starejše in 
  • odrasle osebe, ki so v skladu z 8. členom C točke odstavka b) Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, upravičene do institucionalnega varstva v varstveno delovnih centrih, centrih za usposabljanje delo in varstvo ter posebnih socialnovarstvenih zavodih.

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini do največ 100 % skupnih upravičenih stroškov projekta. Sredstva v skupni višini 65.711.000,00 EUR (skupaj z DDV) se v obdobju 2023-2026 zagotavljajo iz Proračunskega sklada Mehanizma za odpornost in okrevanje oz. proračunskega sklada za odpornost in okrevanje in v proračunu Republike Slovenije. 

Predvideno je sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo pri prijavitelju nastali v obdobju od 1. 2. 2021 do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot do 30. 6. 2026.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dostop do objave razpisa je tukaj. 

Besedilo javnega razpisa je dosegljivo na tej povezavi (.pdf)

 

Za potencialne prijavitelje na javni razpis bo organizirana informativna spletna delavnica. Datum delavnice bo objavljen naknadno.

Vprašanja glede javnega razpisa lahko prijavitelji posredujejo po elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih«.

 

Vprašanja je možno posredovati: do 17. 3. 2023